COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Pridobitve januar-april 2011


1.
        20 éves a Szlovén-magyar nemzetközi levéltári kutatótábor : nemzetközi konferencia : Szentgotthárd, 2010. szeptember 24. = 20 let delovanja Slovensko-madžarskega mednarodnega arhivskega raziskovalnega tabora : mednarodna konferenca : Monošter, 24. september 2010 / Vas Megyei Levéltár kiadványa ; felelős kiadó Tilcsik György ; fordította Magda Berden ; cooperating Majda Anders et al... - Szombathely : Vas Megyei Levéltár kiadványa, 2010. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-963-7227-26-4
a) arhivski tabor b) mednarodna konferenca c) MART

930.25
K I 3412 a
COBISS.SI-ID 1086853

2.
        ARCHIVNÍ časopis . - Praha : Archivni sprava MV ČR

Četrtletnik
ISSN 0004-0398 = Archivní časopis

930.25
K P I 13 60 2010 1-4
COBISS.SI-ID 30639872

3.
        ARCHÍVY v krízových situáciách : Zbornik príspevkov z XIII. arhívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnost slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR - odborom archívov, Štátnym archívom v Nitre-pobočka Bojnice a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV = Archives in crisis situations / zostavili Júlija ragačová (zbonik), Monika Péková (CD-R). - Bojnice : Spoločnost slovenských archivárov, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-80-970205-3-8
a) arhivi

930.25
K 1731
COBISS.SI-ID 1092997

4.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Slovenski plebiscit / Milan Balažic. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 329 str. ; 25 cm

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-242-332-2
a) Plebiscit b) Plebiscite c) Neposredna demokracija [V4.3] d) Direct democracy [V4.3] e) Slovenija - Politična zgodovina - 1990 f) Jugoslavija - Politična zgodovina - 1990

94(497.4)"1990"
94(497.1)"1990"
341.223.4(497.4)"1990"
K I 3394
COBISS.SI-ID 253659392

5.
BIBIČ, Polde
        Spominjarije / Polde Bibič ; [fotografije osebni arhiv Poldeta Bibiča]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 212 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

Izd. navedena v CIP-u. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1447-5
a) Bibič, Polde (1933-) - Spomini b) slovenski igralci c) spomini d) avtobiografija

821.163.6-94
929Bibič P.
K I 3410
COBISS.SI-ID 253256704

6.
        BILTEN Občine Ruše. - Letn. 1, št. 1 (jun. 1999)- . - Ruše : Občina, 1999-. - 30 cm

Občasno. - Ovoj. nasl.

352(497.4 Ruše)
P III 75 12 2010 1#
COBISS.SI-ID 111041536

7.
BIZJAK, Matjaž, 1971-
        Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov : 1457-1513 / Matjaž Bizjak, Aleksander Žižek ; [prevod v nemščino Niko Hudelja]. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2010 ([Celje] : Grafika Gracer). - XLVII, 164 str. ; 28 cm

Besedilo v slov. in nem. - 200 izv. - Predgovor / Bojan Cvelfar, Petra Svoljšak: str. V. - Bibliografija: str. VI-X. - Kazali
ISBN 978-961-254-247-4 (ZRC SAZU) ISBN 978-961-6448-25-3 (Zgodovinski arhiv Celje)
a) Sodniki - Računovodski izkazi - Celje - 1457-1513 b) sodstvo c) finančno poslovanje d) zgodovinski pregledi

657.32:347.962(497.4Celje)"1457/1513"
K II 1458
COBISS.SI-ID 254123264

8.
BONIN, Zdenka
        Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva / Zdenka Bonin, Deborah Rogoznica ; [prevod v italijanščino Deborah Rogoznica ; fotografsko in arhivsko gradivo je iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Koper ... et al.]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2010 (Koper : Stražar). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 142-149. - Povzetek ; Riassunto
ISBN 978-961-92704-4-8
a) Arhivi - Zgodovina - Koper b) Arhivsko gradivo - Zgodovina - Koper c) Pisna dediščina - Zgodovina - Koper d) kulturna dediščina

930.25(497.4Koper)(091)
003(497.4Koper)(091)
K II 1447
COBISS.SI-ID 254087680

9.
BONIN, Zdenka
        Koprska pisna dediščina : od hrambe javnih dokumentov do ureditve zgodovinskega arhiva : razstavni katalog = Il patrimonio scritto di Capodistria : dalla conservazione dei documenti pubblici al riordino dell'archivio storico : catalogo della mostra / Zdenka Bonin, Deborah Rogoznica ; [prevod Deborah Rogoznica ; fotografsko in arhivsko gradivo je iz fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Koper ... et al.]. - Koper : Pokrajinski arhiv = Capodistria : Archivio regionale di Capodistria, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in it. prevod. - 200 izv.
ISBN 978-961-92704-5-5

003(091)(497.4Koper)(083.824)
930.25(497.4Koper)(083.824)
K II 1448
COBISS.SI-ID 254623232

10.
BORST, Otto, 1924-
        Alltagsleben im Mittelalter : mit zeitgenössischen Abbildungen / Otto Borst. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 1983. - 659 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Insel Taschenbuch ; 513)

Bibliografija: str. 639-658. - Kazali
ISBN 3-458-32213-2
a) zgodovina b) srednji vek c) socialna zgodovina d) kulturna zgodovina e) vsakdanje življenje

940.1:392:394"04/14"
K 1729
COBISS.SI-ID 94765

11.
BRATUŠA, Barbara, 1984-
        Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947 : diplomsko delo / Barbara Bratuša. - Maribor : [B. Bratuša], 2010. - 85 f. ; 30 cm

- Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=14092. - Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino
a) zgodovina b) 1945/1947 c) agrarna reforma d) kolonizacija e) obvezna oddaja f) nemška manjšina g) izgon h) Radgona i) diplomska dela

93/94(043.2)
K II 1444
COBISS.SI-ID 17768712

12.
BRENCE, Andrej
        Tradicionalne pustne maske na ptujskem območju = Traditional carnival masks in the area of Ptuj / Andrej Brence ; [prevod Tanja Ostrman Renault ; fotografije Vitomir Belaj ... et al.]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2011. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. [102]
ISBN 978-961-6438-29-2
a) Maske - Ptuj b) Pustni običaji - Ptuj c) kurentovanje d) pustovanje e) slovenski ljudski običaji

391.8(497.4Ptuj)
394.25(497.4Ptuj)
K II 1449
COBISS.SI-ID 254803968

13.
        CESARSKO-kraljevo možko učiteljišče v Kopru : 1875-1909 : Slovenski oddelek : [zbornik člankov o C. k. moškem učiteljišču v Kopru ob stoletnici prenehanja delovanja] / [urednici Mirjana Kontestabile Rovis in Jasna Čebron ; prevod povzetkov Neven Ušumović, Daniela Milloti Bertoni, Polona Glavan]. - Koper : Pokrajinski arhiv = Capodistria : Archivio regionale, 2010 ([Koper] : Stražar). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov., en v hrv. - 450 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v slov., hrv., it. in angl. na koncu zbornika
ISBN 978-961-92704-3-1
a) Učiteljišča - Zgodovina - Koper - 1875-1909 - Zborniki b) Učitelji - Izobraževanje - Primorska - Zborniki c) šolstvo d) vzgoja e) izobraževanje f) zgodovinski pregledi

377.8(497.4Koper)(091)(082)
K I 3406
COBISS.SI-ID 253993728

14.
        CONTACT : informator poslovno proizvodne cone Tezno v Mariboru. - Letn. 1, št. 1 (nov. 2006)- . - Maribor : Zavod poslovno proizvodna cona Tezno, 2006-. - 30 cm

- Dostopno tudi na: http://www.conatezno.si/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=21. - Občasno. - Ov. nasl.

66/68(497.4Maribor)(085.3)
K P III 56 5 2010 1-4
COBISS.SI-ID 5845022

15.
        ČASOSPIS : časopis Skupnosti občin Slovenije. - 2002, št. 1- . - Maribor : Skupnost občin Slovenije, 2002- (Partizanska 1). - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.
ISSN 1581-8500 = Časospis (Maribor)

352(497.4 Slovenija)
KP III 53 2010 72/73+74/75+76/77+78/79+80
COBISS.SI-ID 8038422

16.
ČOH, Mateja
        "Za svobodo, kralja in domovino" : ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945-1952 / Mateja Čoh ; [prevajanje Založba Sentenca]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2010. - 319 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 299-305. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-92574-5-6
a) Politična emigracija - Slovenija - 1945-1952 b) Slovenija - Zgodovina - 1945-1952 c) Slovenija - Politično nasilje - 1945-1952 d) kontrarevolucija e) varnostne službe f) UDBA

94(497.4)"1945/1952"
323(497.4)"1945/1952"
K II 1442
COBISS.SI-ID 253991936

17.
ČUČEK, Filip
        Slovenska zgodovina v preglednicah / Filip Čuček, Janez Polajnar, Marko Zajc ; [vir likovnega gradiva arhiv MKZ]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 332 str. : ilustr. ; 23 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 330-332
ISBN 978-961-231-523-8
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenija - Zgodovina

94(497.4)
K I 3401
COBISS.SI-ID 254044160

18.
        "DAS klinget so herrlich, das klinget so schön" : die Sänger der Mozart-Opern bei den Salzburger Festspielen / herausgegeben von Edda Fuhrich und Gisela Prossnitz. - München : Langen Müller, 1991. - 237 str. : ilustr. ; 28 cm

- Sorodni elektronski vir: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35493401s. - Diskografija: str. 231-232. - Kazalo
ISBN 978-3-7844-2331-9
a) Salzburški festival b) Opera c) Lirična umetnost

782
K II 1440
COBISS.SI-ID 1071749

19.
DENEŠ, Ladislav
        Perly Tatier : (Plesá) / autori fotografií Ladislav Deneš, Aladár Marček, autor textu Juraj Pacl. - Martin : Osveta, 1988. - [200] str. : ilustr. ; 30 cm

a) fotografije b) planine c) Češka

502.3/.7
K II 1441
COBISS.SI-ID 8007434

20.
DEVČIĆ, Vanja
        Izreki, ki so spremenili svet / Vanja Devčić ; [prevedel Andrej Gogala ; prispevka na str. 62 in 63 napisal Marjan Raztresen]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Izreke koje su promijenile svijet. - 6.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1124-5
a) Aforizmi - Interpretacija b) Znamenite osebnosti - Anekdote

821.09-84
821-84
K 1726
COBISS.SI-ID 249348096

21.
DIETNER, Zala
        Koroška vrata - Koroško predmestje / [besedila učenca OŠ Prežihovega Voranca Zala Dietner in Miha Težak, Sašo Radovanovič ; fotografije arhiv OŠ Prežihovega Voranca, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Koroška vrata. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskani spojni listi
ISBN 978-961-92985-2-7
a) Maribor - Koroška vrata - Krajepis b) Maribor - Koroška vrata - Zgodovina

908(497.4Maribor-Koroška vrata)
94(497.4Maribor-Koroška vrata)
K II 1453
COBISS.SI-ID 253694208

22.
        DOBER den : glasilo občine Zavrč. - Letn. 1, št. 1 (pomlad 1999)- . - Zavrč (Zavrč 11) : Občina Zavrč, 1999-. - 30 cm

Trikrat letno

352(497.4Zavrč)
P III 74 12 2010 1-4
COBISS.SI-ID 100550656

23.
ECCLESIA catholica. Goriška nadškofija
        Ordinacijska protokola Goriške nadškofije 1750-1824 / [ureditev in transkripcija vira, avtor spremne študije in kazal] Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2010-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 31)

Spremna študija v slov., protokol v lat.
Del 1: 1750-1764. - 2010 (s. l. : Nagode Q.). - 279 str. - Potiskana zadnja notranja str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 16-18
ISBN 978-961-6143-33-2 (zv. 1)
a) Ecclesia catholica. Goriška nadškofija - Ordinacija - 18.st. b) arhivsko gradivo

27-772(450.367)"17"(093)
930.25(450.367)"17"
K II 1269/31
COBISS.SI-ID 253474816

24.
        ELŐADÁSOK Vas megye történetéről / szerkesztette Mayer László, Tilcsik György. V. - Szombathely : Vas Megyei Levéltár, 2010. - 420 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Archivum comitatus castriferrei, ISSN 1786-7355 ; 4, ISSN 1217-8535 ; 5)

ISBN 978-963-7227-27-1
a) zgodovina b) Madžarska c) Železna županija

94(439)
K I 3403 a
COBISS.SI-ID 1076101

25.
        ETNOLOG. [Nova vrsta] : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja = bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. - [Vol.] 1=52, 1991- . - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 1991- (Prešernova 20). - 24 cm

Letnik. - Publ. je tudi nadaljevanje Etnologa (ISSN 0353-4855). - Je nadaljevanje: Slovenski etnograf = ISSN 0350-0330
= Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana)

39(497.12)
K I 742 20 2010 1
COBISS.SI-ID 30616065

26.
FERENC, Tone
        Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 2, Raznarodovanje / Tone Ferenc ; uredil Mitja Ferenc ; [priprava imenskega kazala Matjaž Rebolj]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Bori). - 392 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana dela / Tone Ferenc) (Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani ; 13)

Prispevki v slov. ali nem. - 300 izv. - Knjigi na pot / Božo Repe: str. 7-8. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov. - Povzetek v nem. pri nekaterih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-237-398-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - Italijanska okupacija - 1941-1943 c) Slovenija - Nemška okupacija - 1941-1945

94(497.4)"1941/1945"
341.324(497.4)"1941/1945"
K I 3411
COBISS.SI-ID 254026496

27.
        GEOGRAFSKI vestnik : časopis za geografijo in srodne vede = Bulletin of the Association of the Geographical Societes of Slovenia = Bulletin de L'Association des Sociétés de géographie de la Slovénie / glavni in odgovorni urednik Darko Radinja. - Let. 1 (1924)- . - Ljubljana (Aškerčeva 12) : Zveza geografskih društev Slovenije, 1924-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 0350-3895 = Geografski vestnik

91
K I 715 82 2010 1-2
COBISS.SI-ID 3590914

28.
        GLASILO Őrség / občina Hodoš = Őrségi hírlap / Hodos község. - Letn. 1, št. 1 (dec. 2000)- . - Hodoš : Občina = Hodos : Község, 2000-. - 30 cm

Četrtletnik. - Ovoj. nasl.

352(497.4 Hodoš)
K P III 41 10 2010 30-32
COBISS.SI-ID 110928640

29.
        GLASILO PD Maribor matica. - Let. 1, št. 1 (sept. 1997)- . - Maribor : [Planinsko društvo Maribor matica], 1997- (Jurčičeva 8/II). - 23 cm

796.5(497.4 Maribor)
K 1730 2010 10
COBISS.SI-ID 42134017

30.
        GLASNIK Arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine = Mitteilungen der Archive und des Vereins der Archivare von Bosnien und Herzegovina / glavni i odgovorni urednik Miodrag Čanković. - God. 1 (1961)- . - Sarajevo (Save Kovačevića 6) : Arhiv Bosne i Hercegovine, 1961-. - 24 cm

Godišnje
ISSN 0436-046X = Glasnik Arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine

930.25
K I 1631 40 2010
COBISS.SI-ID 39191

31.
GRAFENAUER, Božo
        Upravni postopek in upravni spor / Božo Grafenauer, Tjaša Ivanc, Boštjan Brezovnik. - V Mariboru : Pravna fakulteta, 2010 ([Maribor] : Unigrafika). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 175-176
ISBN 978-961-6399-55-5
a) Upravni spor - Učbeniki za visoke šole b) Upravni postopek - Učbeniki za visoke šole c) procesno pravo d) pristojnosti e) stranke f) zastopanje g) pravna sredstva

35.077.3(497.4)(075.8)
342.9(075.8)
K I 3398
COBISS.SI-ID 65468161

32.
HIEßBÖCK, Mischa
        Geschichte der k.(u.)k. Marine : Österreich als Seemacht von 1382 bis 1918 / [Konzept und Text Mischa Hießböck ; Grafik und Layout Martina Gaigg]. - Wien : Ferrytell, 2008. - 44 str. : ilustr. ; 15 cm

ISBN 3-902543-51-5 (Avstrija) ISBN 978-3-902543-51-6
a) Avstro-ogrska b) mornarica

355.48/.49"1382/1918"
K 1728
COBISS.SI-ID 1077125

33.
        HOČE Slivnica. - 2000, št. 0- . - Hoče ; Slivnica : Občina, 2000-

Občasno. - Nasl. z ovoja

352(497.4 Hoče-Slivnica)
KP III 55 9 2010 1-4
COBISS.SI-ID 112053760

34.
INTERNATIONALE Tagung Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum (2011 ; Klagenfurt)
        Widerstand gegen Faschismus und Nationalsozialismus im Alpen-Adria-Raum : internationale Tagung = Odpor proti fašizmu in nacizmu v alpsko-jadranskem prostoru : mednarodni posvet : Klagenfurt/Celovec 24.-25. 2. 2011 / Brigitte Entner, Augustin Malle, Valentin Sima (izd./Hg.) ; [prevajalci/prevajalke, ÜbersetzerInnen Marjeta Domej ... et al.]. - Klagenfurt ; Wien = Celovec ; Dunaj : Drava, cop. 2011 ([Celovec] : Drava). - 325 str. ; 24 cm

Nasl. na hrbtu: Widerstand = Odpor. - Besedila v nem., slov. ali angl. in prevodi v slov. ali nem. - Prireditelji posveta: Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, Institut für Geschichte der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Celovec, Abteilung für Zeitgeschichte, Robert-Musil-Institut für Literaturforschung - Kärntner Literaturarchiv. - Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-3-85435-650-9
a) Odporniška gibanja - Nacizem - Avstrija - Posvetovanja b) Odporniška gibanja - Fašizem - Slovenija - Posvetovanja c) Odporniška gibanja - Fašizem - Italija - Posvetovanja d) Nacizem - Odporniška gibanja - Avstrija - Posvetovanja e) Svetovna vojna 1939-1945 - Alpsko-jadranski prostor - Posvetovanja

94(4-191.2)"1939/1945"(063)
K I 3416
COBISS.SI-ID 1987028

35.
        JESENIŠKI zbornik. - 1995, št. 7 (dec.)- . - Jesenice (Prešernova 45) : Muzejsko društvo Jesenice, 1995-. - 24 cm

Občasno. - Je nadaljevanje: Jeklo in ljudje = ISSN 0448-9896
ISSN 1318-7317 = Jeseniški zbornik

908(497.4 Jesenice)
K I 3399 2009
COBISS.SI-ID 54284800

36.
        KADETNICA / [avtorji Bojan Pograjc ... [et al.] ; urednica Ana Brodnik ; fotografije Branko Čepić ... [et al.] ; dokumentarno in arhivsko gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ... [et al.] ; angleški prevod Kristina Grilc, Nataša Simonovič-Bakoš]. - Ljubljana : Defensor, 2010. - 101 str. : ilustr.

Besedilo v slov. in prevod v angl.
ISBN 978-961-6177-32-0
a) Vojaške zgradbe - Prenova - Maribor - Zborniki b) Maribor - Kadetnica - Zgodovina - Zborniki

725.1:355(497.4Maribor)(082)
K II 1437
COBISS.SI-ID 251339264

37.
        KNJIŽNIČARSKE novice / uredil Dare Balažič. - Let. 1, št. 1 (1991)- . - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1991-. - 28 cm

Mesečnik. - Let. 1, št. 1 (1991) izšlo 27.dec. 1990. - Je nadaljevanje: Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani = ISSN 0350-3577
ISSN 0353-9237 = Knjižničarske novice

02(497.12)
K P III 49 20 2010 1/2+3-5+6/7+8-9#
COBISS.SI-ID 650248

38.
KOŠIR, Darijan
        Slovenija od vojne do priznanja : [Slovenija, 8.7.91 - 15.1.92] / [avtorji besedila Darijan Košir, Marko Pečauer, Veso Stojanov ; uredilo uredništvo Cankarjeve založbe ; zemljevida Matjaž Vidic ; avtorji fotografij Josip Bistrović ... et al.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1992 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 128 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Pregled dogodkov: str. 120-128. - Kazalo
ISBN 86-361-0778-4
a) Slovenija b) politične razmere c) 1991/1992 d) suverenost e) Jugoslavija f) politični konflikti g) jugoslovanska vojska h) Hrvatska i) vojna

323(497.4)"1991/1992"
32(497.4:497.1)"1991"
355(497.5)"1991"
K II 1443
COBISS.SI-ID 28788224

39.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)- . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. - 30 cm

Trikrat letno
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)

908
931/999
K II 183 59 2011 1-2
COBISS.SI-ID 8221696

40.
        LE vkup le vkup uboga gmajna : preganjanje kmetov in kmečki upor v Sloveniji 1945-1955 / uredil Jože Dežman ; oblikovanje simbola projekta Črtomir Frelih. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva družba, 2011. - 480 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-7086-0533-3
a) Kmetje - Slovenija - 1945-1955 - Zborniki

316.343:63-051(497.4)"1945/1955"(082)
K I 3404
COBISS.SI-ID 254152192

41.
MAKAROVIČ, Marija
        Koprivnik in njegovi ljudje / Marija Makarovič ; [arhivsko gradivo arhiv Pokrajinskega muzeja Kočevje ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : "Maks Viktor" ; Dolenjske Toplice : Društvo kočevarjev staroselcev, 2010. - 573 str. : ilustr. ; 25 cm

Vsebuje tudi: Moje srce je ostalo v Koprivniku : življenjske pripovedi, pričevanja in zgodbe o Hribu pri Koprivniku in Koprivniku / Anna Loser ... [et al.]
ISBN 978-961-92021-5-9 ("Maks Viktor")
a) Slovenci - Spomini b) Kočevski Nemci - Spomini c) Koprivnik - Zgodovina

94(497.4Koprivnik)
929(497.4Koprivnik)
K I 3397
COBISS.SI-ID 254162432

42.
        MARIBORČAN : magazin za Štajersko, Koroško in Pomurje. - Let. 1, št. 1 (4. dec. 1995)- . - Maribor : Neto, 1995- (Cesta proletarskih brigad 75). - 30 cm

Štirinajstdnevnik
ISSN 1318-8097 = Mariborčan (1995)

050(497.12 Maribor)
K P III 21 15 2010 166-170
COBISS.SI-ID 38621185

43.
        MEDOBČINSKI uradni vestnik štajerske in koroške regije. - Let. 31, št. 1 (1996)- . - Maribor (Ulica heroja Staneta 1) : [s.n.], 1996-. - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Je nadaljevanje: Medobčinski uradni vestnik (Maribor) = ISSN 1318-1319
ISSN 1408-1717 = Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije

070.481(497.4 Štajerska)
070.481(497.4 Koroška)
K P III 2 15 2010 1-33_KAZ
COBISS.SI-ID 65279232

44.
        Mountains of Slovenia / [editorial board Matjaž Kmecl... [et al.] ; texts by France Brenk... [et al.] ; translated by Martin Cregeen ; photographs by Jože Andlovic... [et al.]]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1989 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 326 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Izv. nasl.: Slovenske gore. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Glossary: str. [334]. - Kazalo
ISBN 86-361-0629-X
a) gore b) Slovenija c) albumi

908(497.4:23)(084.12)
779:908(497.4:23)
K II 1439
COBISS.SI-ID 7029760

45.
        NACHRICHTEN aus den staatlichen Archiven Bayerns . - München : Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns

ISSN 0721-9733 = Nachrichten aus den staatlichen Archiven Bayerns

930.25(430.1-43.6)
K P III 63 2009 56-57
COBISS.SI-ID 25995008

46.
        NOVICE občine Duplek . - Duplek : Občina, 1995- (C. 4. julija št. 106, Sp. Duplek). - 30 cm

Občasno. - Popis po Letn. 4, št. 2 (jun. 1999)

352(497.4 Duplek)(05)
K P III 38 15 2010 1-4
COBISS.SI-ID 9763080

47.
        OBČANOV vodnik : 1991 / [gradivo so pripravili Alojz Kovačič ... [et al.] ; odgovorna oseba Milan Arko]. - Maribor : Oddelek za občo upravo občine Maribor, 1991. - 107 f. ; 30 cm

a) občine - upravni organi - Maribor - 1991 - priročniki

352(497.12 Maribor)(035)"1993"
K II 1445
COBISS.SI-ID 1075333

48.
OGRIS, Alfred
        Auf Spurensuche in Kärntens Geschichte : Diskussionen und Kontroversen / Alfred Ogris. - Klagenfurt : Kärntner Landesarchiv, 2011. - 847 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Das Kärntner Landesarchiv ; 39)

Ilustr. na spojnih listih. - Kazali
ISBN 978-3-900531-79-9
a) avstrijska Koroška b) zgodovina c) domoznanstvo

94(436.5)
K I 3415
COBISS.SI-ID 1263221

49.
OMAN, Žiga
        Evangeličanski Maribor : mesto in njegova bližnja okolica v času reformacije in protireformacije v 16. in na začetku 17. stoletja, s poudarkom na času vrhunca in zatrtja tukajšnje evangeličanske skupnosti med letoma 1587 in 1602 : magistrsko delo / Žiga Oman. - Maribor : [Ž. Oman], 2010. - [IV], 248 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Andrej Hozjan. - Bibliografija: str. 236-248. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Mb, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino
a) Maribor b) Betnava c) reformacija d) protireformacija e) zgodnji novi vek f) magistrska dela g) Reformation h) Counter-Reformation i) early modern period j) master theses

94(497.4Maribor)"15/16"(043.2)
K II 1438
COBISS.SI-ID 18126856

50.
        OZNANILO / Župnija sv. Vladimirja Montreal . - Montreal : [Župnija sv. Vladimirja], [19--]-. - 22 cm

Tednik. - Popis po 2000, št. 1 (2. jan.). - Do leta 1987 ima nasl.: Oznanila

314.743:264(71 Montreal=163.6)
K 959 2010 1-52
COBISS.SI-ID 34201344

51.
        PETINDVAJSET let Glazerjevih nagrad / [predgovor Bruno Hartman ; predstavitev Janka Glazerja Primož Premzl s sodelovanjem Alenke Glazer ; uvod Franci Pivec ; uredil [ter] predstavitve nagrajencev in povzetek v angleščini [napisal] Primož Premzl ; fotografije Branimir Ritonja]. - Maribor : Umetniški kabinet P. Premzl, 2011 (Maribor : Gorenjski tisk storitve). - 223 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-6055-31-4

06.05Glazer:908(497.4Maribor)"1987/2011"
K I 3402
COBISS.SI-ID 66345473

52.
        PIRANSKE notarske pergamentne listine. Del 1, Predbeneško obdobje 1173-1283 / [prevod iz latinščine] Marjan Rožac ; [avtor uvodnega dela] Alberto Pucer ; [fotografije listin Robert Titan ; prevod v angleščino Nina Gostenčnik, prevod v italijanščino Meta Panger]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2010-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 25 cm

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: 1173-1212. - 2010 (Bač pri Materiji : Vertis). - 181 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 178 - Povzetek ; Summary ; Riassunto. - Kazala
ISBN 978-961-92704-2-4 (zv. 1)
a) Notarske listine - Piran - 1173-1283 - Dokumenti b) pravna zgodovina c) zgodovinski viri d) Slovenija e) srednji vek

347.961.4(497.4Piran)"1173/1283"(093.2)
930.2:003.074(497.4Piran)"1173/1283"
K I 3405
COBISS.SI-ID 253459456

53.
        POBREŽJE / [besedila učenke OŠ borcev za severno mejo Sara Goričan ... [et al.] ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhivi OŠ borcev za severno mejo ... et al.]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92985-1-0
a) Maribor - Pobrežje - Krajepis b) Maribor - Pobrežje - Zgodovina

908(497.4Maribor-Pobrežje)
94(497.4Maribor-Pobrežje)
K II 1454
COBISS.SI-ID 253693952

54.
POKRAJINSKI arhiv (Maribor)
        Tiskovne zadeve Državnega tožilstva Maribor 1898-1941 / [pripravila] Emica Ogrizek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2010 (Maribor : Medijski guruji). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-1971 ; 19)

100 izv.
ISBN 978-961-6507-39-4
a) Državno tožilstvo Maribor b) tiskovne zadeve c) tiskovna zakonodaja

930.253(497.4):343.123.5(497.12Maribor)"1898/1 941"
K I 1617/19 a
COBISS.SI-ID 66045953

55.
        POMURJE 1914-1920 : zbornik radova = Mura mente 1914-1920 : Szöveggyüjtemény / [glavni in odgovorni urednik Branimir Bunjac]. - Čakovec : Povijesno društvo Međimurske županije, 2001. - 391 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v slov., hrv. in madž. - Kazalo
ISBN 978-953-99360-8-0
a) Pomurje b) zgodovina

K I 3392
COBISS.SI-ID 11866189

56.
        POŠTNI razgledi : glasilo Pošte Slovenije. - Let. 1, št. 1 (febr. 1995)- . - Maribor (Ljubljana, Cigaletova 15) : Pošta Slovenije, Služba za marketing, 1995-. - 30 cm

ISSN 1318-5705 = Poštni razgledi

070.489(497.12 Maribor)
K P III 19 [15] 2010 1-6
COBISS.SI-ID 48066048

57.
        PREKMURJE : za radovedneže in ljubitelje / Valerija Babij ... [et al.] ; uredil Oto Luthar ; [ilustracije Srečko Bajda]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 173 str. : ilustr. ; 18 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - Namesto uvoda: strah pred nostalgijo / Oto Luthar: str. 7-9. - 450 izv. - Bibliografija: str. 171-173
ISBN 978-961-254-232-0
a) Prekmurje - Domoznanstvo - Zborniki b) etnologija c) šege d) obrti e) prehrana f) zgodovina g) kulturna dediščina h) naravna dediščina i) ethnology j) customs k) trade l) nutrition m) history n) cultural heritage o) natural heritage

908(497.411)(082)
39(497.411)
K 1727
COBISS.SI-ID 252952832

58.
        PRIROČNIK za nego predmetov kulturne dediščine / uredila Ana Motnikar. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej : Skupnost muzejev Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Para). - 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)

700 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6388-26-9 (Slovenski etnografski muzej)
a) Kulturna dediščina - Nega gradiva - Priročniki b) varovanje gradiva

719:025.7/.9(035)
K I 3408
COBISS.SI-ID 253999360

59.
RADOVANOVIČ, Sašo
        Drava / Sašo Radovanovič, Marjan Šmon ; [izbor fotografij Sašo Radovanovič]. - Maribor : Ostroga, 2011 (Kočevje : Kočevski tisk). - 160 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-961-92833-4-9
a) Drava b) Podravje - Domoznanstvo

908(497.412)
K II 1451
COBISS.SI-ID 255118848

60.
        RADVANJE / [besedila učenci OŠ Ludvika Pliberška Analina Kralj ... [et al.] ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Ludvika Pliberška, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-92985-0-3
a) Maribor - Radvanje - Krajepis b) Maribor - Radvanje - Zgodovina

908(497.4Maribor-Radvanje)
94(497.4Maribor-Radvanje)
K II 1455
COBISS.SI-ID 253597184

61.
RATTENBERG, Gabriel von
        Iz Ormoža v Jeruzalem, 1527 / [besedilo Gabrijel iz Rattenberga ; prevod in priredba Sašo Radovanovič ; izbor fotografij Sašo Radovanovič]. - Maribor : Ostroga, 2011. - 140 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-92833-3-2
a) Romanje - Jeruzalem - 1527

27-57(569.4)"1527"
K II 1452
COBISS.SI-ID 254942720

62.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 23)

600 izv. - Bibliografija: str. 360-363. - Kazalo
ISBN 978-961-6057-79-0
a) Gradovi - Posočje b) stavbna dediščina c) graščine d) vile e) dvorci f) Slovenija g) zgodovinski pregledi

728.81(497.473)
K I 3210
COBISS.SI-ID 254084608

63.
        SBORNÍK archivních prací . - Praha : Panorama

ISSN 0036-5246 = Sborník archivních prací

930.25
K P I 14 60 2010 1-2
COBISS.SI-ID 26352128

64.
SEDEM dni
        7D. - Let. 1, št. 1 (6. januarja 1972)- . - Maribor : Večer, 1972-. - 29 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Sedem dni (Maribor) = ISSN 1318-6361
ISSN 0351-8485 = 7D (Maribor)

050(497.12)
K P III 1 59 2010 1-21_23-50_51/52
COBISS.SI-ID 1029380

65.
        SIJ : interni bilten skupine SIJ-Slovenska industrija jekla . - Ljubljana (Gerbičeva ul. 98) : SIJ-Slovenska industrija jekla, [200-]-. - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Opis po: 2007, št. 1 (2. jul.)-. - Ov. nasl. - Je nadaljevanje: Novice-SŽ Acroni Jesenice

070.489(497.4Ljubljana)
P III 76 2010 1-6+7/8+9-12
COBISS.SI-ID 234080768

66.
        SINTALČEK : interni časopis koncerna Sintal. - 1998, št. 1 (januar)- . - Ljubljana : Sintal, 1998- (Zaloška 143). - 32 cm

Občasno

070.489(497.4 Ljubljana)
K P III 39 2010 47-50
COBISS.SI-ID 73757184

67.
        SLAVA mučencu : kronika dogajanja v postopku za beatifikacijo božjega služabnika Danijela Halasa / [zbrala Klavdija Dominko ; uredil, fotografije Lojze Kozar ml.]. - Murska Sobota : Škofija, 2011. - 154 str. : ilustr. ; 24 cm

a) Halas, Danijel (1908-1945) - Beatifikacija - Postopki b) mučenci c) Slovenija d) druga svetovna vojna

27-558.6:929Halas D.
K I 3409
COBISS.SI-ID 255353856

68.
        SLOVENSKA bibliografija. Knjige. - 1985, št. 1/3- . - Ljubljana (Turjaška 1) : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1985-. - 27 cm

Četrtletnik. - L.1985 mesečnik (št. 1/3-9/12). - Je nadaljevanje: Slovenska bibliografija. B, Knjige
ISSN 0353-1716 = Slovenska bibliografija. Knjige

015(497.12)
K II 10, K II 1124 2010 1-4
COBISS.SI-ID 19556866

69.
        SOBOŠKE novine : glasilo Mestne občine Murska Sobota. - 1996 (27. dec.)- . - Murska Sobota : Mestni svet, 1996-. - 30 cm

Občasno

352(497.4 Murska Sobota)
K P III 43 2010 85-89+90/91+92+94
COBISS.SI-ID 64773376

70.
STOCK, Karl F.
        Steirische Exlibris gestern und heute / Karl F. Stock. - Graz : Steiermärkische Landesbibliothek, 2010. - 372 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veröffentlichungen der Steiermärkischen Landesbibliothek ; 34)

a) exlibris

097(436.4)(091)(084.1)
K 1724
COBISS.SI-ID 1050501

71.
        STOPINJE. - 1971- . - [Murska Sobota] : Pomursko pastoralno področje, 1971-. - 24 cm

Letnik

262.2(497.12-18)(059)
059(497.12-18)
908(497.12-18)
K I 2088 2010
COBISS.SI-ID 19185922

72.
        STUDENCI / [besedila sedanji in nekdanji učenci OŠ Janka Padežnika, Sašo Radovanovič ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Janka Padežnika, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskani spojni listi
ISBN 978-961-92985-3-4
a) Maribor - Studenci - Krajepis b) Maribor - Studenci - Zgodovina

908(497.4Maribor-Studenci)
94(497.4Maribor-Studenci)
K II 1456
COBISS.SI-ID 253694720

73.
        STUDIA Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije = humanities and social studies review. - Letn. 1, št. 1 (2001)- . - Maribor (Koroška c. 160) : Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2001-

Polletnik. - Nasl. s prelim. str.
ISSN 1580-8122 = Studia Historica Slovenica

168.522
316
K I 2713 10 2010 1+2/3
COBISS.SI-ID 115987200

74.
ŠEESET
        60 godini Državen arhiv na Makedonija : 1951-2011 : dokumenti / [izbor i redakcija Ivan Aleksov, Zoran Todorovski ; prevod v angleščino Gordana Mojsoska, Violeta Stojanova] = 60 years the State archives of the Republic of Macedonia : 1951-2011 : documents / [selected and edited by Ivan Aleksov, Zoran Todorovski ; translation into English Gordana Mojsoska, Violeta Stojanova]. - Skopje : Državen arhiv na Republika Makedonija ; = Skopje : The State archives of the republic of Macedonia, 2011 (Skopje : Global komunikacii ; = Skopje : Global communications). - 195 str. : faksimili ; 30 cm

Tekst na mak. i angl. jazik
ISBN 978-9989-622-80-9
a) Državen arhiv na Republika Makedonija - 1951-2011 b) arhivi c) Makedonija d) 1951/2011

930.253.1(497.7)"1951/2011"
930.253:94(497.7)(093.2)
K II 1457
COBISS.SI-ID 87513354

75.
ŠEGA, Judita
        Špital : hiša na robu družbe / Judita Šega ; [avtorji fotografije Jana Jocif ... et al.]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv ; Škofja Loka : Občina, 2010 ([Ljubljana] : Ritmo). - 13 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu nasl. str.: Arhivska razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 13
ISBN 978-961-6247-30-6 (Zgodovinski arhiv)
a) Škofja Loka - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi b) ubožnice c) arhitekturna dediščina d) Špital

930.85(497.4Škofja Loka)(083.824)
364.662:72(497.4Škofja Loka)(083.824)
K I 3389
COBISS.SI-ID 252519680

76.
ŠKEDENJSKI etnografski muzej (Trst)
        Škedenjski etnografski muzej = Il Museo etnografico di Servola / [avtorji besedil Martina Repinc ... [et al.] ; urednica Barbara Sosič ; prevod italijanskega besedila Tanja Tuta ; fotografije Škedenjski etnografski muzej ... et al.]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej ; Trst : Škedenjski etnografski muzej : Inštitut za etnologijo, 2009 (Gorica : Grafica Goriziana). - 228 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirke s te ali one strani? = Collezioni di qua o di là del confine?)

Vzpor. besedilo v slov. in it. - 700 izv. - Bibliografija pri dveh prispevkih
ISBN 978-961-6388-22-1
a) Škedenjski etnografski muzej - Trst - Muzejske zbirke b) Materialna kultura - Slovenci - Italija - Etnološke zbirke c) zamejski Slovenci d) Italija e) etnografija f) muzeji g) Škedenj h) muzejske zbirke i) etnološke zbirke

069(450.361Škedenj):39(450.36=163.6)
39(450.36=163.6)
K I 3395
COBISS.SI-ID 248962304

77.
ŠKERLJ, Milan
        Menično pravo / spisal Milan Škerlj. - V Ljubljani : Juridična fakulteta, 1922 (v Ljubljani : J. Blasnika nasl.). - 285 str. ; 24 cm. - (Učbeniki / Juridična fakulteta ; knj. 1)

Kazalo
a) menice - učbeniki b) menice c) menično pravo d) učbeniki

347.745/.746(075.8)
K I 3391
COBISS.SI-ID 531243

78.
        TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike ... = Technical and field related problems of traditional and electronic archiving : conference proceedings ... - 2002- . - Maribor (Glavni trg 7) : Pokrajinski arhiv, 2002-. - 30 cm

Letnik
ISSN 1581-7407 = Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

930.25
K II 1210 10 2011
COBISS.SI-ID 116614400

79.
        TOTALITARIZMI na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju / [uredil Damjan Hančič]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 236 str. ; 30 cm. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 1)

500 izv. - Bibliografija in summary pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-92574-6-3
a) Totalitarizem - Politično nasilje - 20.st. - Posvetovanja b) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Posvetovanja c) nacizem d) fašizem e) komunizem f) socializem g) druga svetovna vojna h) poltični sistemi i) diktature j) demokracija

94(497.4)"19"(082)
K II 1446
COBISS.SI-ID 254038016

80.
TOVŠAK, Slavica
        Od Državne glasbene šole do Konservatorija za glasbo in balet Maribor : zbornik, razstavo in koncert posvečamo 65-letnici glasbenega in baletnega šolstva v Mariboru / [avtorji teksta Slavica Tovšak, Helena Meško, Simona Velunšek]. - Maribor : Pokrajinski arhiv : Konservatorij za glasbo in balet, 2011 (Maribor : Bezjak tisk). - 39 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 34)

Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv.
ISBN 978-961-6507-40-0 (Pokrajinski arhiv Maribor)
a) Državna glasbena šola Maribor b) Konservatorij za glasbo in balet Maribor c) razstava d) arhivsko gradivo

930.253(497.4):37.018.54:78(497.4Maribor)
37.018.54:37(497.4Maribor)(083.824)
K I 1364/34 a
COBISS.SI-ID 66455809

81.
TRŠAN, Lojz
        Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije / Lojz Tršan. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 334 str. ; 24 cm. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Inventarji. Serija Zbirke ; zv. 7)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zav. ov.
ISBN 978-961-6638-13-5
a) Slovenski film - Arhivsko gradivo b) igrani filmi c) kratki filmi d) dokumentarni filmi e) Slovenija f) arhivsko gradivo

791.6(497.4)(093)
K I 3390
COBISS.SI-ID 253025024

82.
TRUBAR, Primož
        Ta celi novi testament 1582 [Elektronski vir] / Primož Trubar ; Fanika Krajnc-Vrečko in Jonatan Vinkler (ur.) ; prevedla in spremno besedo napisala Fanika Krajnc-Vrečko ; opombe in komentarje napisali Fanika Krajnc-Vrečko, Edi Vrečko in Jonatan Vinkler. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010. - 716 str. - (Zbrana dela Primoža Trubarja ; 6)

- Način dostopa (URL): http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=88. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 1. 2011. - Kazalo
ISBN 978-961-270-041-6
a) Biblia. N. T. b) sveto pismo nove zaveze c) 1582

27-246(0.034.2)
K 1732 a
COBISS.SI-ID 254025472

83.
        URADNI list Republike Slovenije. - Leto 1, št. 1 (25. junij 1991)- . - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1991- (Slovenska 9). - 30 cm

- Je nadaljevanje: Uradni list Republike Slovenije = ISSN 0353-846X
ISSN 1318-0576 = Uradni list Republike Slovenije (1991)

070.481(497.4)
K P III 14 20 2010 KAZ_1-11+12-22+23-33+34-43+54-63+64-76+77-84+8 5-93+94-104+105-110
COBISS.SI-ID 29487361

84.
        URADNI list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe. - Leto 1, št. 1 (16.avgust 1991)- . - Ljubljana : [Uradni list], 1991-. - 30 cm

Občasno
ISSN 1318-0932 = Uradni list Republike Slovenije. Mednarodne pogodbe

070.481(497.12)
341.24
K P III 14 m.pog. 19 2010 1-8+9-22
COBISS.SI-ID 29487617

85.
        VESTNIK. - Let. 18, št. 1 (1966)- . - Murska Sobota (Slovenska 41) : Podjetje za informiranje, 1966-. - 44 cm

Tednik. - Je nadaljevanje: Pomurski vestnik = ISSN 1318-6418
ISSN 0351-6407 = Vestnik (Murska Sobota)

070(497.12 Murska Sobota)
K P IV 10 61 2010 1-52
COBISS.SI-ID 16017922

86.
        VOJAŠKI slovar / [uredniški odbor Tomo Korošec ... et al.]. - Predelana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, 2002 (Ljubljana : Delo). - 658 str. ; 22 cm

ISBN 961-228-043-6
a) Vojna veščina - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Srbohrvaščina b) Vojska - Terminologija - Slovarji - Slovenščina - Srbohrvaščina c) terminološki slovarji

355(038)=163.6=163.4
K 1725
COBISS.SI-ID 117579520

87.
ZAJŠEK, Boštjan
        "Biti Nemec pomeni biti luteran" : iz življenja nemških evangeličanov na Slovenskem, s posebnim poudarkom na Mariboru in okolici (1862-1945) / Boštjan Zajšek. - Maribor : Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru, 2010 (Postojna : Čukgraf). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Studia historica Slovenica ; 3)

ISBN 978-961-92402-8-1
a) zgodovina b) cerkev c) Slovenija d) Maribor e) evangeličanska cerkev f) protestantizem g) protireformacija h) reformacija

94(497.12Maribor)(=112.2)"1860/1945"
274(497.12Maribor)"1860/1945"
K I 3407
COBISS.SI-ID 66502913

88.
ZLOBEC, Andrej
        Častnik Kraljevine Jugoslavije / Andrej Zlobec ; [fotografije družinski arhiv, Muzej novejše zgodovine Ljubljana, Pokrajinski arhiv Maribor]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2010 (Begunje na Gorenjskem : M. Žbogar). - 194 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka V vihri petih vojn ; knj. 3)

ISBN 978-961-6179-79-9
a) Zlobec, Andrej (1899-1981) - Spomini

821.163.6-94
929Zlobec A.
K 1721
COBISS.SI-ID 251798784

89.
ZLOBEC, Andrej
        Obveščevalec osvobodilne fronte / Andrej Zlobec ; [fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije, družinski arhiv]. - Ljubljana : samozal. D. Kunaver, 2010. - 196 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka V vihri petih vojn ; knj. 4)

ISBN 978-961-6179-76-8
a) Zlobec, Andrej (1899-1981) - Spomini

821.163.6-94
929Zlobec A.
K 1722
COBISS.SI-ID 252441088

90.
ŽIDOV, Nena
        Rovaši : zbirka Slovenskega etnografskega muzeja = Tally sticks : the collection of the Slovene Ethnographic Museum / Nena Židov ; [prevod Franc Smrke ; fotografije - katalog Marko Habič ; risbe Darja Klančar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2010 (Žirovnica : Medium). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja = Slovene Ethnographic Museum library, ISSN 1408-290X ; 11)

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 600 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 78-87. - Kazala
ISBN 978-961-6388-24-5
a) Slovenski etnografski muzej - Muzejske zbirke - Katalogi b) Rovaši - Študije c) obračunska sredstva d) etnologija e) materialna kultura f) Slovenija

39:339.3(497.4)
39:339.3(100)
K I 3396
COBISS.SI-ID 249753344