COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti mar-apr 2012


1.
        65-letnica konca druge svetovne vojne / [Marjan Toš...et al.] ; uredil Sašo Radovanovič. - Maribor : Mestna občina Maribor, 2010 (Kočevje : Kočevski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 24 cm

a) druga svetovna vojna b) Maribor

K I 3506 a
COBISS.SI-ID 1170309

2.
        ARCHIVE in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz / herausgegeben vom Verein deutscher Archivare. - 15. Ausgabe. - Münster : Ardey, 1995. - 583 str. ; 21 cm

Kazala
a) arhivi b) arhivistika c) arhivska služba d) Nemčija e) Avstrija f) Švica g) imeniki

930.25(430)(058)
930.25(436)(058)
930.25(494)(058)
K I 3512
COBISS.SI-ID 1038197

3.
        ARCHIVNÍ časopis . - Praha : Archivni sprava MV ČR

Četrtletnik
ISSN 0004-0398 = Archivní časopis

930.25
K P I 13
61 2011 1-4
COBISS.SI-ID 30639872

4.
        BIL sem zraven : 25. območni štab Teritorialne obrambe in vojne enote Teritorialne obrambe v vojni leta 1991 : razstavni katalog / [uredil] Tomaž Teropšič ; [avtor fotografij Črtomir Čargo]. - Brežice : Posavski muzej, 2011 (Krško : Jordan). - 91 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v slov., trije v slov. in angl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6701-04-4
a) Slovenija - Vojna - 1991 - Razstavni katalogi b) Posavje - Zgodovina - 1991 - Razstavni katalogi c) zborniki

94(497.433)"1991"(083.824)
355(497.433)"1991"(083.824)
K I 3497
COBISS.SI-ID 256026112

5.
BONIN, Zdenka
        Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike / Zdenka Bonin ; [prevod v italijanščino Daniela Milotti Bertoni, prevod v angleščino Zorka Grgurovič]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2011. - 420 str. : ilsutr. ; 30 str.

ISBN 978-961-92704-7-9
a) Bratovščine - Beneška republika b) Bratovščine - Slovensko Primorje - 13.-18.st. c) Slovensko Primorje - Zgodovina - 13.-18.st. d) Istra e) Koper f) Izola g) Piran h) socialna zgodovina i) ekonomska zgodovina

94(497.472)"12/17"
K II 1522 a
COBISS.SI-ID 259494400

6.
CIGLENEČKI, Marjeta
        Maribor/Marburg an der Drau : ein kunstgeschichtlicher Rundgang / Marjeta Ciglenecki ; [Übersetzung aus dem Slovenischen: Irena Bruckmüller]. - 1. Aufl. - Regensburg : Schnell + Steiner, 2012. - 48 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Grosse Kunstführer ; Bd. 265)

Način dostopa (URL): http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024652357&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-3-7954-2504-3
a) Arhitektura - Slovenia - Maribor - Vodniki b) Maribor (Slovenia) - Buildings, structures, etc c) Maribor d) Vodniki e) spomeniki f) stavbe g) kulturnozgodovinski spomeniki

908.497.12 Maribor
K I 3507
COBISS.SI-ID 69270529

7.
ČVRLJAK, Krešimir
        Humanizam i humanisti renesansnoga Varaždina / Krešimir Čvrljak. - Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2011. - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibligorafija: str. 250-264. - Kazali

ISBN 978-953-6075-31-7
a) Hrvaški književniki - Vraždin - 16. stol. b) Varaždin - Kulturna zgodovina - 16. stol. c) Hrvaški književniki - Vraždin - 16. stol.

930.85(497.5Vraždin)
K I 3500
COBISS.SI-ID 1169029

8.
FIJULJANIN, Muhedin
        Sandžak / [autor Muhedin Fijuljanin ; fotografije Sašo Radovanović ... [et al.] ; prevod Prevajalska agencija Julija]. - Maribor : Ostroga, 2011 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 344 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. besedilo v bos. in angl. prevod. - Zvd. na spojnih listih. - 500 izv. - Predgovor / Sulejman Ugljanin: str. 7

ISBN 978-961-92833-9-4
a) Sandžak - Domoznanstvo - Albumi b) Srbija - Kulturna dediščina c) Srbija - Naravna dediščina d) Črna gora - Kulturna dediščina e) Črna gora - Naravna dediščina

908(497.11+497.16)(084.12)
502.2(497.11+497.16)(084.12)
K II 1529
COBISS.SI-ID 259169792

9.
        FOJBE / Jože Pirjevec ... [et al.] ; [prevod iz italijanščine Lea Širok in Jože Pirjevec ; uredil Tine Logar ; izdelava imenskega kazala Mojca Šuster]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, cop. 2012 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 384 str., [32] str. pril. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: Foibe, una storia d'Italia. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 342-369. - Kazalo

ISBN 978-961-231-872-7
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Italija - 1943-1945 b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Jugoslavija - 1943-1945 c) Fojbe d) Slovenija e) Primorska f) Istra g) zgodovina

341.322.5(450.36)"1943/1945"
94(450.36)"1943/1945"
94(497.47)"1943/1945"
K I 3502
COBISS.SI-ID 259725312

10.
        GRAZ und Slowenen = Gradec in Slovenci : Sammelband zum gleichnamigen Symposium vom 20.-21. V. 2010 an der Karl-Franzens-Universität Graz / herausgegeben von, uredila Ludwig Karničar und, in Vincenc Rajšp. - Na Dunaju = in Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; Graz : Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universität, 2011 (Ljubljana : Itagraf). - 290 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek, ISSN 2232-3465 ; Bd. 5)

Prispevki v nem. ali slov., en v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv. - Bibliografija na dnu str. in na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki v slov. in/ali nem.

ISBN 978-961-254-322-8 (Založba ZRC, ZRC SAZU)
a) Slovenci - Kulturna zgodovina - Gradec - Posvetovanja b) Gradec - Kulturna zgodovina - Posvetovanja c) zborniki

930.85(436.421=163.6)(082)
K I 3501
COBISS.SI-ID 257945344

11.
HOLÁ, Mlada
        Vratislavská hejtmanská kancelář za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. / Mlada Holá. - Praha : Vydává odbor archivni správy a spisové služby MV, 2011. - 324 str. ; 24 cm. - (Sborník archivních prací ; Suppl. roč. LXI)

ISBN 978-80-86466-23-1
a) arhivi

930.25
K I 3505
COBISS.SI-ID 1169541

12.
        HRANITI in ohraniti [Videoposnetek] : Pokrajinski arhiv Maribor 1903 - 1933 - 2003 / avtor besedila Miroslav Novak s sodelavci ; režiser Bojan Labovič ; pripovedovalka Tajda Lekše ; direktor fotografije Kristjan Sande. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012 (Maribor). - 1 video DVD : barve, zvok

ISBN 978-961-6507-46-2
a) Pokrajinski arhiv Maribor - Dokumentarni filmi b) arhivi c) Slovenija d) arhivsko gradivo e) dokumentarni filmi f) zgodovina

930.25(497.4)(086.82)
K Zb V 7/DVD a
COBISS.SI-ID 69090049

13.
MAUSER, Karel
        Razdrto gnezdo / Karel Mauser. - Celje : Mohorjeva družba, 1993 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 174 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Zbirka S starih knjižnih polic ; 4)

2.000 izv. - Beseda o pisatelju / France Pibernik: str. 171-174

ISBN 961-218-011-3

821.163.6-311.2
K I 1785
COBISS.SI-ID 37444352

14.
        MED domom in svetom / [urednik Igor Grdina]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 279 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Življenja in dela ; 8. Biografske in bibliografske študije ; 5)

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-359-4
a) Slovenci - Znamenite osebnosti - Biografije

929(497.4)(082)
K I 3514
COBISS.SI-ID 260152576

15.
MEDNARODNA konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2012 ; Radenci)
        Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, Radenci, 28. - 30. marec 2012 = International Conference Proceedings, [Radenci, 28-30 March 2012] / [urednica, editor Nina Gostenčnik ; prevodi, translations Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - El. zbornik. - Maribor : Pokrajinski arhiv = Regional Archives, 2012

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader

ISBN 978-961-6507-47-9
a) Arhiviranje - Zborniki

930.25(082)
K II 1210/11, CDR a
COBISS.SI-ID 69270785

16.
MEDNARODNA konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja (2012 ; Radenci)
        Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 28. - 30. marec 2012] = [Technical and field related problems of traditional and electronic archiving : archival and information science : international conference proceedings, [Radenci, 28-30 March 2012] / [urednica, editor Nina Gostenčnik ; prevajanje, translations Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor : Regional Archives Maribor, 2012 ([Velenje] : Eurograf). - 661 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskgea arhiviranja, ISSN 1581-7407 ; 11)

Podatki v kolofonu v slov. in angl. - 350 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 978-961-6507-45-5
a) Arhiviranje - Zborniki

930.25(082)
K II 1210/11 a
COBISS.SI-ID 68576513

17.
        MEDNARODNO pravno varstvo kulturne dediščine / [zbrala in spremno besedilo napisala] Magdalena Petrič. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 2000 ([Ljubljana] : Cicero). - 75 str. ; 30 cm. - (Vestnik / Uprava RS za kulturno dediščino ; št. 17)

800 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 29

ISBN 961-6037-49-8
a) Kulturna dediščina - Pravno varstvo b) Kulturna dediščina - Mednarodno pravo c) kulturni spomeniki d) zaščita e) mednarodne konvencije

719:341
K II 1530
COBISS.SI-ID 110031616

18.
        MITGLIEDERVERZEICHNIS : Ausgabe 1997 / Verein deutscher Archivare. - Münster : Verein deutscher Archivare, 1997. - 337 str. ; 22 cm

a) arhivi b) društva c) adresarji

930.25
K I 3511
COBISS.SI-ID 93663

19.
        NA poti v neznano : nemška okupacija Slovenj Gradca 1941-1945 v luči korespondence družine Simoniti / [avtorji besedila Jurij Simoniti ... [et al.] ; izbor pisemskega gradiva družine Simoniti Marjetica Simoniti ; prevod povzetka v nemški jezik Erna Kožar ; fotografije Tomo Jeseničnik]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 190 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: 60 let. - 600 izv. - Bibliografija: str. [191]. - Povzetek ; Zusammenfassung / Marjan Linasi

ISBN 978-961-91573-5-0
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - 1941-1945 - Razstavni katalogi b) Koroška (Slovenija) - Zgodovina - 1941-1945 - Razstavni katalogi c) Slovenija - Zgodovina - 1941-1945 - Razstavni katalogi d) Slovenj Gradec - Zgodovina - 1941-1945 - Razstavni katalogi

94(497.4Slovenj Gradec)"1941/1945"(083.824)
K II 1521 a
COBISS.SI-ID 66949889

20.
NOVA KBM (Maribor)
        [Sto petdeset]
        150 let : zgodovina Nove KBM / [besedilo Sašo Radovanovič, Senka Dreu ; slikovno gradivo Pokrajinski arhiv Maribor in arhiv Nove KBM ; izbor fotografij Sašo Radovanovič]. - 1. izd. - Maribor : Nova KBM, 2011 (Ljubljana : Jolly). - 98 str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 978-961-269-585-9
a) Nova KBM (Maribor) - Zgodovina b) organizacija c) delovanje d) albumi

336.71(497.4Maribor)(091)
K II 1528
COBISS.SI-ID 259135744

21.
        ORMOŠKO območje v vojni za Slovenijo 1991 : zbornik referatov ob dvajsetletnici samostojnosti Republike Slovenije / [glavna urednica Manica Hartman]. - [Ptuj] : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Naslov na ovoju: Mobilizacija oboroženih sil - 20 let kasneje. - 200 izv.

ISBN 978-961-6438-33-9
a) Središče ob Dravi - Zgodovina - Razstavni katalogi

94(497.4Ormož)"1991"(082)
K II 1524
COBISS.SI-ID 67147777

22.
        OZNANILO / Župnija sv. Vladimirja Montreal . - Montreal : [Župnija sv. Vladimirja], [19--]-. - 22 cm

Tednik. - Popis po 2000, št. 1 (2. jan.). - Do leta 1987 ima nasl.: Oznanila

314.743:264(71 Montreal=163.6)
K 959
2011 1-52
COBISS.SI-ID 34201344

23.
PAVLIČEK, Vida
        Marijaterezijanski urbari Varaždinske županije : 1774.-1784 / Vida Pavliček ; [autor fotografija Kruno Sudec]. - Varaždin : Državni ahiv u Varaždinu, 2011. - Zv. ; 30 cm

Vsebina: Svezak 1.: Uvodna studija. - 171 str. ; Svezak 2.: Dolnjopoljski kotar. - 861 str.

ISBN 978-953-6075-27-0 (celota)
a) Urbarji - Varaždin - 18. st. b) Zgodovinski viri - Varaždin - Novi vek c) Varaždin - Zgodovina - Varaždin - 18. st. d) urbarji

930.253(497Varaždin)
94(497.5)"1527/1918"
94(497.5Varaždin)"1774/1784"(093)
K II 1527
COBISS.SI-ID 1168773

24.
PETDESET
        50 let dornavskih ciganov / [uredniški odbor Maja Bezjak, Marija Belšak in Tona Horvat ; fotografije arhiv TED Lűkari Dornava ... et al.]. - Dornava : TED Lűkari, 2011 ([Puconci] : M. A. M.). - 44 str. : fotogr. ; 24 cm

400 izv.
a) Pustni običaji - Dornava b) Maske - Dornava c) Slovenski ljudski običaji - Dornava

394.25(497.4Dornava)
391.8(497.4Dornava)
K I 3503
COBISS.SI-ID 257106944

25.
POKRAJINSKI arhiv (Koper)
        Inkunabule Piranskega arhiva in Minoritskega samostana Piran = Inkunaboli del'archivio di Pirano e del convento di San Francesco di Pirano / [avtorji besedil Albert Pucer, Marjan Rožac, Marjan Vogrin ; prevod Meta Rožac Panger ; fotografije Robert Titan]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., spremna beseda tudi v it. - 300 izv. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Riassunto

ISBN 978-961-92704-6-2
a) Pokrajinski arhiv (Koper) - Vodniki b) Inkunabule - Razstavni katalogi c) Slovenija d) arhivi e) arhivsko gradivo

930.253(497.4Koper)
093(083.824)
K II 1523 a
COBISS.SI-ID 257844480

26.
        PRISPEVKI za novejšo zgodovino = Contributions to the contemporary history = Contributions á l'histoire contemporaine = Beiträge zur Zeitgeschichte. - Let. 26, št. 1/2 (1986)-        . - Ljubljana : Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (Trg osvoboditve 1), 1986-. - 24 cm

Letnik (v dvojn. št.). - Je nadaljevanje: Prispevki za zgodovino delavskega gibanja = ISSN 0555-1838
ISSN 0353-0329 = Prispevki za novejšo zgodovino

949.712
93/99
K I 568
60 2011 1-3
COBISS.SI-ID 7530754

27.
        RADVANJE / [besedila učenci OŠ Ludvika Pliberška Analina Kralj ... [et al.] ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Ludvika Pliberška, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-92985-0-3
a) Maribor - Radvanje - Krajepis b) Maribor - Radvanje - Zgodovina

908(497.4Maribor-Radvanje)
94(497.4Maribor-Radvanje)
K II 1455 a
COBISS.SI-ID 253597184

28.
ROGOZNICA, Deborah
        Iz kapitalizma v socializem : gospodarstvo cone B Svobodnega tržaškega ozemlja : 1947-1954 / Deborah Rogoznica. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2011. - 330 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 315-325. - Povzetek ; Riassunto : Summary

ISBN 978-961-92704-8-6

338(497.4)"1947/1954"
K I 3498 a
COBISS.SI-ID 259538432

29.
        SBORNÍK archivních prací . - Praha : Panorama

ISSN 0036-5246 = Sborník archivních prací

930.25
K P I 14
61 2011 1-2
COBISS.SI-ID 26352128

30.
        SLOVENSKÁ archivistika . - Bratislava : Ministerstvo vnútra SSR : Archívna správa

ISSN 0231-6722 = Slovenská archivistika

930.25
K P I 6
27 1992 1/2
COBISS.SI-ID 26401280

31.
        STOPINJE. - 1971-        . - [Murska Sobota] : Pomursko pastoralno področje, 1971-. - 24 cm

Letnik

262.2(497.12-18)(059)
059(497.12-18)
908(497.12-18)
K I 2088
41 2012
COBISS.SI-ID 19185922

32.
        STUDENCI / [besedila sedanji in nekdanji učenci OŠ Janka Padežnika, Sašo Radovanovič ; urednica Senka Dreu ; fotografije arhiv OŠ Janka Padežnika, fototeka Pokrajinskega arhiva Maribor, Sašo Radovanovič]. - Maribor : K. Dreu, 2010 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-92985-3-4
a) Maribor - Studenci - Krajepis b) Maribor - Studenci - Zgodovina

908(497.4Maribor-Studenci)
94(497.4Maribor-Studenci)
K II 1456 a
COBISS.SI-ID 253694720

33.
ŠTEPEC, Marko
        Slovenci v vojni 1914-1918 [Videoposnetek] : dokumentarni film / scenarist Marko Štepec ; avtor in izvajalec glasbe Boštjan Grabnar ; režiser Božo Grlj ; snemalec Tomo Burazin. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine : Vojaški muzej SV, MO RS, 2009

ISBN 978-961-228-089-5 (Ministrstvo za obrambo)
a) Svetovna vojna 1914-1918

94(100)"1914/1918"(086.84)
K Zb V 8/DVD
COBISS.SI-ID 245892864

34.
TOŠ, Marjan
        Zgodovinski spomin na prekmurske Jude / Marjan Toš ; [prevod povzetka Jason Blake ; slikovno gradivo zasebni arhiv Marjana Toša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : DZS). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

Iz recenzije Irene Šumi na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 261-168. - Kazali. - Abstract

ISBN 978-961-254-353-2
a) Židje - Zgodovina - Prekmurje b) Antisemitizem - Slovenija - 1945- c) 20.st. d) nacionalizem e) etnični odnosi

94(497.411=411.16)
323.12(=411.16)(497.4)"1945/..."
26(497.411)(091)
K I 3513
COBISS.SI-ID 259592192

35.
VOMER-Gojkovič, Mojca
        Prvi petovionski mitrej na Spodnji Hajdini / Mojca Vomer Gojkovič, Bojan Djurić, Milan Lovenjak ; [fotografije fotoarhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Tomaž Lauko, Boris Farič ; risbe Nejka Uršič, Grega Gojkovič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 55

ISBN 978-961-6438-31-5
a) Mitreji - Ptuj b) Ptuj - Kulturna zgodovina - Antika c) Poetovio - Kulturna zgodovina d) Rimljani e) Slovenija f) arheološke najdbe

930.85(497.4Ptuj)"652"
904(497.4Ptuj)"652"
FRASCATI:
6-103
K II 1525
COBISS.SI-ID 255497216

36.
VOMER-Gojkovič, Mojca
        Središče ob Dravi skozi čas : razstavna publikacija / [besedila Mojca Vomer Gojkovič, Nataša Kolar, Nevenka Korpič ; fotografije Štefan Hozjan ... et al.]. - [Ptuj] : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2010 ([Ptuj] : A. Kelnarič [!]). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. [47-48]

ISBN 978-961-6438-25-4
a) Središče ob Dravi - Zgodovina - Razstavni katalogi

94(497.4Središče ob Dravi)(083.824)
K 1784
COBISS.SI-ID 64654849

37.
WASKA, Karel
        Bohemikální výzkum v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově v letech 1985-2003 / Karel Waska. - Praha : Vydává odbor archivni správy a spisové služby MV, 2009. - 238 str. ; 24 cm. - (Sborník archivních prací ; Suppl. roč. LIX)

ISBN 978-80-86466-16-3
a) arhivi

930.25
K I 3504
COBISS.SI-ID 1169285

38.
        ZBORNIK Pokrajinskega muzeja Ptuj.... - 2003, [št.] 1-        . - Ptuj : Pokrajinski muzej, 2003- (Muzejski trg 1). - 24 cm

Letnik. - Nasl. s prelim. str.
ISSN 1581-7695 = Zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj

069(497.4 Ptuj)(08)
K I 2809
2 2010
COBISS.SI-ID 51421697

39.
ZGODOVINSKI arhiv (Ljubljana)
        Portretna fotografija, osebnosti mesta Ljubljana : arhivski inventar / [zbral in popisal] Jože Suhadolnik. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2011 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 248 str. : fotogr., tabele ; 30 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 33)

500 izv. - Bibliografija: str. 246-247. - Portrait photography, personalities of the City of Ljubljana, archive inventory, Historical Archive Ljubljana / Martin Hugh Cregeen. - Kazala

ISBN 978-961-6247-32-0
a) Znamenite osebnosti - Ljubljana - Fotografski motivi - Albumi b) portretna fotografija

77.041(497.451.1):929
K II 1520 a
COBISS.SI-ID 259095296

40.
        ZMAGOVITO Posavje : spominski zbornik / [gradivo zbrala in uredila] Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič. - Brežice : Posavski muzej : Zveza veteranov za Slovenijo, Pokrajinski odbor za Posavje, 2011 (Krško : Jordan). - 376 str. : ilustr. ; 24 cm

Izdano ob dvajsetletnici obranitve države Republike Slovenije. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6701-05-1 (Posavski muzej)
a) Posavje - Zgodovina - 1989-2011 - Zborniki b) Slovenija - Vojna - 1991 - Zborniki

94(497.433)"1989/2011"(082)
355(497.433)"1991"(082)
K I 3496
COBISS.SI-ID 258313984

41.
        ZRCALJENJE podob : oživljeni zven preteklosti / [besedila Marko Košan, Jože Leskovar ; ureditev arhivskega gradiva Simona Javornik Ristič ; fotografije Arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2012 ([s. l.] : Gorenjski tisk storitve). - 121, [6] str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-91573-8-1
a) Wolf, Hugo (1860-1903) b) biografski muzeji c) glasba

78:929Wolf H.(082)
069:929Wolf H.(497.4Slovenj Gradec)
K II 1526 a
COBISS.SI-ID 69113345


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO