COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Seznam novosti nov-dec 2011


1.
        ARHIVI : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije = Archivi : giornale della Societá archivica e degli archivi della Slovenia = Archives : Zeitschrift des Archiovereins und der Archive Sloweniens / glavni in odgovorni urednik Vladimir Žumer. - Let. 1, št. 1 (1978)-        . - Ljubljana (Zvezdarska 1) : Arhivsko društvo Slovenije, 1978-. - 29 cm

Polugodišnje
ISSN 0351-2835 = Arhivi

930.25
K II 581
34 2011 1
COBISS.SI-ID 8338690

2.
        ARHIVSKI vjesnik = Bulletin d'archives. - God. 1, sv. 1 (1958)-        . - Zagreb (Marulićev trg 21) : Arhiv Hrvatske, 1958-. - 24 cm

Letnik
ISSN 0570-9008 = Arhivski vjesnik

930.25
K I 408
53 2010 [1]
COBISS.SI-ID 11543

3.
        ATLANTI. - Maribor : International Institute for Archival Science, 1991-[200-] (Glavni trg 6). - 30 cm

Besedilo v angl. in nem. jeziku. - Nadaljuje se kot: Atlanti (CD-ROM izd.) = ISSN 1581-7873
ISSN 1318-0134 = Atlanti (Tiskana izd.)

930.25
K II 666, K II 1191
21 2011 1/2
COBISS.SI-ID 30218496

4.
        BOBEN : šolsko leto ... : glasilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. - Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča, 2000-2003 (Prešernova 34). - 30 cm

Trikrat letno. - Ov. nasl. - Popis po letn. 3, št. 1 (2002/2003). - Nadaljuje se kot: GFM novice
ISSN 1581-6745 = Boben (Ljutomer)

373.5(497.4Ljutomer)
K 1492
2010/2011 2,4
COBISS.SI-ID 124272128

5.
        ČASOPIS za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography / Univerza v Mariboru in Zgodovinsko društvo v Mariboru. - Let. 1, št. 1 (1904)-let. 35, št. 1/2 (1940) ; Nova vrsta, Let. 1, št. 1 (1965)-        . - Maribor : Obzorja, 1904-. - 23 cm

Polletnik. - Med 1941 in 1964 ni izhajalo
ISSN 0590-5966 = Časopis za zgodovino in narodopisje

39
949.712
930.85
K I 392
82 2011 1
COBISS.SI-ID 769284

6.
GIMNAZIJA Franca Miklošiča (Ljutomer)
        Generacijska knjiga / Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. - 2004/2005-        . - Ljutomer (Prešernova 34) : Gimnazija Franca Miklošiča, 2005-. - 28 cm

373.54(497.4Ljutomer)(082)
K II 1490
2008
COBISS.SI-ID 243698432

7.
HARTMAN, Bruno, 1924-2011
        Rudolf Maister / Bruno Hartman. - V Ljubljani : Partizanska knjiga, 1989 (v Ljubljani : B. Jakupovič). - 215 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Znameniti Slovenci)

Bibliografija: str. 214
a) Maister, Rudolf (1874-1934) - Biografije b) Slovenija - Zgodovina - 1918-1919 c) Slovenija d) zgodovina e) 1918/1919 f) državne meje g) Avstrija h) biografije

929 Maister R.
94(497.4-16/-18)"1918/1919"
94(436.4/.5)"1918/1919"
K 1763
COBISS.SI-ID 14457600

8.
ILICH, Iztok
        Mohor in Korotan : Fran Saleški Finžgar in Mohorjeva : literatura in dokumenti : ob 160-letnici Mohorjeve družbe in 140-letnici rojstva Frana S. Finžgarja / Iztok Ilich. - 1. izd. - V Celovcu : Mohorjeva družba, 2011 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Pomembnejši viri: str. 190-191

ISBN 978-3-7086-0620-0
a) Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) - Biografije b) Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) - Pisma c) Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) - Spomini sodobnikov d) Družba sv. Mohorja - Zgodovina e) Koroška (Avstrija) - Eseji f) slovenske založbe g) dokumenti

929Finžgar F.S.
821.163.6-821
655.4/.5(497.4)MD(091)
655.4/.5(436.5=163.6)(091)
K I 3473
COBISS.SI-ID 256952320

9.
KOS, Marija, 1963-
        Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Prešernove hiše v Kranju] / Marija Kos. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2011 ([Ljubljana] : DTP). - 56 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-6247-31-3
a) Kranj - Kulturna zgodovina - Razstavni katalogi b) stavbna dediščina c) arhitekturna dediščina

719:72(497.4Kranj)(083.824)
K I 3471
COBISS.SI-ID 256980224

10.
KRNEL-Umek, Duša
        Dokumenti o Slovencih ob Jadranu od leta 1797 do leta 2009 : [razstava Pokrajinskega arhiva Koper, oktober 2009] / Duša Krnel-Umek ; [zemljevidi Alojz Umek ; prevod v italijanščino Daniela Milotti Bertoni, prevod v angleščino Violeta Jurkovič]. - Koper : Pokrajinski arhiv, 2009 ([Trzin] : DGP). - 250 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. na hrbtu nasl. str. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v it. in angl.

ISBN 978-961-92704-1-7
a) Slovenci - Zgodovina - Primorska - 1797-2009 - Dokumenti b) Primorska - Zgodovina - 1797-2009 - Dokumenti c) Slovensko Primorje d) razstavni katalogi

94(497.472/.473)"1797/2009"(093)(083.824)
K II 1489
COBISS.SI-ID 247485952

11.
        KRONIKA : časopis za slovensko krajevno zgodovino. - Let. 1, št. 1 (1953)-        . - Ljubljana : Zgodovinsko društvo za Slovenijo, 1953-. - 30 cm

Trikrat letno
ISSN 0023-4923 = Kronika (Ljubljana)

908
931/999
K II 183
59 2011 1-3
COBISS.SI-ID 8221696

12.
MAKAROVIČ, Marija
        Oblačilna kultura v Zgornji Savinjski dolini / Marija Makarovič ; [rekonstrukcijske slike Jana Dolenc ; fotografije Janez Eržen, Vladimir Šlibar ; zemljevidi Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije]. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 221 str. : ilustr. ; 31 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Mar res potrebujemo še eno tovrstno knjigo? / Bojan Knific: str. 7-9. - Bibliografija: str. 213-218. - Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6819-29-9
a) Oblačilna kultura - Zgornja Savinjska dolina b) oblačila c) oblačenje

391(497.431)
K II 1499
COBISS.SI-ID 258244864

13.
        MARIBOR : turistični vodič = tourist guide. - Maribor : Petis, [2011] (Maribor : Petis). - 320 str. : ilustr. ; 18 cm

5.000 izv.
a) Maribor - Domoznanstvo - Turistični vodniki b) katalogi c) PKG

913(497.4Maribor)(036)
908(497.4Maribor)(036)
K 1765
COBISS.SI-ID 68029697

14.
        MARIJA Zavetnica na Ptujski Gori : zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve / Marjeta Ciglenečki ... [et al.] ; uredil Janez Höfler ; prevod iz latinščine Primož Simoniti ; translation into English Alenka Klemenc and Branka Klemenc]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 264, XLVIII str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 247-261

ISBN 978-961-6055-33-8
a) cerkvena arhitektura b) arhitekturna plastika c) stensko slikarstvo d) Marija Zavetnica e) Ptujska Gora f) romarske cerkve

726:27-523.42(497.4Ptujska Gora)
7.033.5(497.4Ptujska Gora)
K II 1498
COBISS.SI-ID 67634177

15.
MELIK, Jelka
        Osnove prava in pravne države za arhiviste / Jelka Melik ; [prevod povzetka Manca Gašperšič]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2011. - 188 str. ; 21 cm. - (Publikacije Arhiva Republike Slovenije. Zbirka Priročniki ; zv. 1)

ISBN 978-961-6638-20-3

340.1
K I 3475 a
COBISS.SI-ID 258345728

16.
        MESTA in trgi ob hrvaško-štajerski meji = Gradovi i trgovišta na hrvatsko-štajerskoj granici / [uredili, uredništvo Branka Molnar, Mojca Horvat ; avtorji kataloga, autori kataloga Borut Bagatelj ... [et al.] ; prevod v slovenski jezik, prijevod na slovenski jezik Lučka Mlinarič ; prevod v hrvaški jezik, prijevod na hrvatski jezik Ana Šerdoner ; prevod v angleški jezik, prijevod na engelski jezik Karmen Levanić. - Celje : Zgodovinski arhiv Celje ; Ptuj : Zgodovinski arhiv na Ptuju ; Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor ; Zagreb : Državni arhiv u Zagrebu ; Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu ; Štrigova : Državni arhiv za Međimurje, 2011 (Maribor : MA - TISK). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Naslovnica je natisnjena na hrbtni strani kolofona. - Besedilo je vzporedno v slovenskem in hrvaškem jeziku. - Avtor predgovora / Introduction: Ivan Fras / str. I-II, VII. - 1500 izv.

ISBN 978-961-6507-43-1 (Pokrajinski arhiv Maribor)
a) arhivsko gradivo b) zgodovina

94(497.4/.5-192.2)(083.824)
K II 1500 a
COBISS.SI-ID 67786241

17.
        MESTNE elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino = Urban elites in the Middle Ages and the early modern times between the Alps, the Adriatic and the Pannonian plain / uredila Janez Mlinar in Bojan Balkovec. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011 (Ljubljana : Littera Picta). - 472 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 42)

Prispevki v slov., nem., angl., it. ali hrv. - 400 izv. - Povzetek v angl., nem. ali slov. pri vseh prispevkih ter bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6777-09-4
a) Družbena elita - Srednja Evropa - 12.-18.st - Zborniki b) Družbena elita - Slovenija - 12.-18.st - Zborniki c) Mesta - Srednja Evropa - 12.-18.st - Zborniki d) Mesta - Slovenija - 12.-18.st - Zborniki e) Srednja Evropa - Socialna zgodovina - 12.-18.st. - Zborniki f) Slovenija - Socialna zgodovina - 12.-18.st. - Zborniki g) Vzhodne Alpe h) severni Jadran i) Panonska nižina j) Panonija

94(497.4)"11/17"(082)
94(4-191.2)"11/17"(082)
FRASCATI:
6-100
K I 3476
COBISS.SI-ID 255699200

18.
MUNDA, Mirko
        Ob Muri in daleč čez : korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki / Mirko Munda. - Murska Sobota : Franc-Franc : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2011 ([s. l.] : Graf). - 415 str. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Sopotja)

400 izv.

ISBN 978-961-255-035-6 (Franc-Franc)
a) Šiftar, Vanek (1919-1999) - Korespondenca b) Slovenska književnost - Pisma c) Pomurje

821.163.6.09-6
929Šiftar V.(044)
K I 3474
COBISS.SI-ID 67614977

19.
PAVŠIČ-Milost, Aleksandra
        Z dopisom se predstavim : katalog k razstavi : [razstava v SNG Nova Gorica od 13. do 30. septembra 2011] / Aleksandra Pavšič Milost. - V Novi Gorici : Pokrajinski arhiv, 2011 ([Nova Gorica] : Copigraf Faganelj). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Bibliografija: str. 55

ISBN 978-961-91738-3-1
a) Logotipi - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) dopisi c) grafično oblikovanje d) zgodovinski pregledi

655.245(497.4)(091)(083.824)
K II 1495
COBISS.SI-ID 257533952

20.
        PIRANSKE solne pogodbe : (1375-1782) / [ureditev in transkripcija, avtor spremne študije in kazal] Flavio Bonin. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011. - 175 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 33)

400 izv. - Kazali

ISBN 978-961-6143-36-3
a) Solinarstvo - Zgodovina - Piran b) arhivsko gradivo

661.42(497.472)(088.4)"13/17"
349.222.4(497.4Piran)"13/17":661.42
FRASCATI:
6-100
K II 1269/33
COBISS.SI-ID 259045888

21.
        POROČILA ljubljanskih škofov v Rim o stanju v škofiji : (Relationes ad Limina) / [zbral] France Martin Dolinar ; [prevodi Pavlina Bobič]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2011-. - Zv. <1-> ; 24 cm. - (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789 ; 33)

Izvleček ; Abstract

Dosedanja vsebina:
Del 1: 1589-1675. - 2011. - 201 str. - Bibliografija: str. 191-192

ISBN 978-961-90474-5-3 (zv. 1)
a) Ecclesia catholica. Škofija (Ljubljana) - 1589-1675 - Dokumenti b) Škofi - Ljubljana - 16.-17.st. c) Ljubljana - Cerkvena zgodovina - 16.-17.st. d) škofje e) Slovenija f) zgodovinski pregledi

272-772(497.4Ljubljana)"1589/1675"(093.2)
27-726.2(497.4Ljubljana)"15/16"
27-9(497.4)"15/16"
K I 1078/33
COBISS.SI-ID 258446336

22.
        PRIJATELJ ali sovražnik? : dokumenti o stikih med Edom Brajnikom in Danom Shaikejem : (1944-1980) / [avtorica spremne študije in kazal] Ljuba Dornik Šubelj. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011 ([Brezovica] : Nagode & co). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 32)

Nekateri dokumenti v srb., en v angl. - 400 izv. - Bibliografija: str. 132. - Kazalo

ISBN 978-961-6143-34-9
a) Brajnik, Edo (1922-1983) b) Shaike, Dan (1909-1994) c) Jugoslavija - Odnosi - Izrael - Dokumenti d) meddržavni odnosi e) tajna diplomacija f) obveščevalne službe

327(497.1:569.4)(093.2)
929Brajnik E.
929Shaike D.
K II 1269/32
COBISS.SI-ID 257011456

23.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 5, Kras in Primorje / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 356 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 24)

Zvd. na spojnih listih. - 550 izv. - Knjigi na pot! / Ivan Stopar: str. 5-6. - Bibliografija: str. 349-353. - Kazali

ISBN 978-961-6057-84-4
a) Gradovi - Primorska b) stavbna dediščina c) graščine d) vile e) dvorci f) Slovenija g) Kras h) Slovensko Primorje i) zgodovinski pregledi

728.81(497.472)
K I 3210/5
COBISS.SI-ID 258764288

24.
        SLOVENIKA : slovenska nacionalna enciklopedija / [glavni urednik Martin Ivanič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

7.000 izv.

Vsebina:
A-O. -XV, 969 str.
P-Ž. - XIII, str. 970-1874

ISBN 978-961-01-1364-5
a) Slovenija - Domoznanstvo - Leksikoni

908(497.4)(031)
K II 1496
COBISS.SI-ID 257461504

25.
STEFANOVIĆ, Momčilo
        Podpis: Tito : "Bila sva Titova šifranta" : pripoved Branke in Pavleta Savića / Momčilo Stefanović ; [prevedla Tanja Dolinar, Vlado Šlamberger]. - [Ljubljana] ; Zagreb : Delo, Globus, tiskano 1980 (Ljubljana : Delo). - 258 str., [48] str. pril. ; 25 cm. - (Biblioteka "Za mir")

Izv. stv. nasl.: Potpis Tito. - Uvod / Leo Mates: str. 7-12. - Še beseda, dve o Branki in Pavletu Saviću: str. 249-254. - Zapis o piscu: str. 255-256
a) Savić, Branka - Spomini b) Savić, Pavle - Spomini c) Broz, Josip (1892-1980) d) Jugoslavija e) NOB f) druga svetovna vojna g) kominterna h) dokumenti

94(497.1)"1941/1945"
929 Broz J.-Tito(093)
K I 3470
COBISS.SI-ID 21691648

26.
ŠTUKL, France
        Po poti kulturne dediščine : sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore / France Štukl ; uredila Judita Šega ; [prevodi povzetkov Martin Cregeen (v angleščino), Alenka Vojsk (v nemščino) ; slikovno gradivo Tina Arh ... et al.]. - Škofja Loka : Občina, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 206 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Loški razgledi. Doneski ; 25)

1.000 izv. - Knjigi na pot / Miha Ješe: str. 5. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Bibliografija: str. 197-199

ISBN 978-961-93149-0-6
a) Škofja Loka - Kulturna dediščina b) kulturna zodovina

719(497.4Škofja Loka)
K I 3472
COBISS.SI-ID 257454080

27.
        VARAŠANCI - prekmurski meščani : trg Turnišče v arhivskih virih : [razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum] / [strokovno besedilo Andrej Hozjan ... et al.]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2011 (Maribor : Ekart Desing). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Katalogi / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1408-4074 ; zv. 36)

150 izv.

ISBN 978-961-6507-44-8
a) Turnišče - Zgodovina - Razstavni katalogi b) arhivsko gradivo c) Prekmurje d) Slovenija

94(497.4Turnišče)(083.824)
930.235(497.4)(083.824)
K II 1364/36 a
COBISS.SI-ID 67850753

28.
        ZBORNIK soboškega muzeja / glavni in odgovorni urednik Metka Fujs. - 1990, št. 1- . - Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1990-. - 24 cm

ISSN 0354-012X = Zbornik soboškega muzeja

069(497.12)
908(497.12 Murska Sobota)
K I 1889
9-10 2010 11-12
COBISS.SI-ID 22340866

29.
ZDOVC, Hedvika
        Iz hiše pisanih spominov / Hedvika Zdovc, Irena Ivančič Lebar. - Celje : Zgodovinski arhiv ; Trbovlje : Zasavski muzej, 2011. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6448-27-7 (Zgodovinski arhiv)
ISBN 978-961-6640-13-8 (Zasavski muzej)
a) Trbovlje - Zgodovina - 1860-1941 - Razstavni katalogi

94(497.4Trbovlje)"1860/1941"(083.824)
K II 1497
COBISS.SI-ID 258272000

30.
        ZGODOVINSKI časopis = Historical review = Istoričeskij žurnal : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. - Letn. 1, št.1/4 (1947)-        . - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1947-. - 24 cm

Četrtletnik
ISSN 0350-5774

941/949
949.712
K I 400
65 2011 1/2+3/4
COBISS.SI-ID 4293634

31.
ZNANSTVENI simpozij 140 let prvega slovenskega tabora v Ljutomeru (2008 ; Maribor)
        Znanstveni simpozij 140 let prvega slovenskega tabora v Ljutomeru : Maribor, 7.-8. avgusta 2008 : zbornik povzetkov / uredil Marko Jesenšek. - Maribor : Filozofska fakulteta ; Ljutomer : Gimnazija Franca Miklošiča : Občina, 2008. - 64 str. ; 21 cm

a) zgodovina b) politična zgodovina c) tabori d) slovenščina e) Slovenija f) Ljutomer

94(497.4)"1868/1871"
K 1764
COBISS.SI-ID 16128776


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO