TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA - Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih 13. - 15. marec 2002

TECHNICAL AND FIELD RELATED PROBLEMS OF TRADITIONAL AND ELECTRONIC ARCHIVING - Conference Proceedings, Radenci 13 to 15 March 2002

Izdal in založil / Published by: POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR  -  REGIONAL ARCHIVES MARIBOR

Zanj odgovarja / For the publisher:  mag. Slavica Tovšak, direktorica

Uredniški odbor / Editorial Board:  mag. Slavica Tovšak (glavni urednik - editor in chief), Zdenka Semlič Rajh, dr. Miroslav Novak, Leopold Mikec Avberšek

Lektoriranje / Readers: Slovenščina / Slovenian: Viktor Vrbnjak, Pokrajinski arhiv Maribor - Regional Archives Maribor

Nemščina in angleščina / German and English: Gernot Fournier, Štajerski deželni arhiv Gradec, Avstrija - Provincial Archives of Styria, Graz, Austria

Prevodi /Translations: Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor - Regional Archives Maribor

Računalniška obdelava besedila / Desktop Publishing:  Irena Žugaj, Pokrajinski arhiv Maribor - Regional Archives Maribor

© Pokrajinski arhiv Maribor - Regional Archives Maribor 2002

Vse pravice pridržane - All Rights Resrved

Za vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji. - The publisher assumes no responsability for statements made by contributors.  


 

Dragan MATIČ

NEKATERE TEŽAVE PRI VARSTVU ARHIVSKEGA GRADIVA Z VIDIKA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

  

Gace STOJANOV

UKREPI ZA VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA V SKLADIŠČIH DRŽAVNEGA ARHIVA REPUBLIKE MAKEDONIJE

 

Janez KOPAČ

DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO TER USTVARJALCI

 

Izet ŠABOTIĆ

LASTNOSTI IZLOČEVANJA BREZVREDNEGA DOKUMENTARNEGA GRADIVA IZ FONDOV

 

Mihael PUNGARTNIK

VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA "RSC MEŽICA"

 

Emica OGRIZEK

KOMUNIKACIJA MED ARHIVI IN USTVARJALCI NA PODROČJU PRAVOSODJA - NEREŠENI PROBLEMI IN POTI DO NJIHOVE PREMOSTITVE

 

Boštjan GABERC

UPRAVLJANJE IN ARHIVIRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

 

Azem KOŽAR

ODPRTA VPRAŠANJA BOSANSKO-HERCEGOVSKE ARHIVSKE TEORIJE IN PRAKSE

 

Bojana ZADRAVEC

OHRANJENOST MATIČNIH KNJIG IN NJIHOVO VAROVANJE NA OBMOČJU, KI GA TERITORIALNO POKRIVA POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR

 

Marjan ZUPANČIČ

UREDBA O POSLOVANJU ORGANOV JAVNE UPRAVE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM

 

Dime JURAKOV

IZVAJANJE UREDBE O PISARNIŠKEM IN ARHIVSKEM POSLOVANJU PRI USTVARJALCIH DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Zdenka SEMLIČ RAJH

ARHIVI IN AVTORSKO PRAVO

 

Rado MLADENOVIČ

ORGANIZACIJSKI PREDPIS O ARHIVIRANJU V SAVI D.D. - UPORABA IN IZKUŠNJE

 

Marta RAU SELIČ

ČIM BOLJ SE CILJI BLIŽAJO, TEM BOLJ SE POTA KRIŽAJO (O. Župančič)

 

Dušan ŽBOGAR, Stanko ČUFAR

UPRAVLJANJE Z DOKUMENTACIJO ISO 9001:2000

 

Ivan KLANEČEK

PROBLEMATIKA NEUSTREZNIH ZGRADB ZA ARHIVE

 

Meta ČERNIČ LETNER,  dr. Jedert VODOPIVEC

KAKOVOST LEPENKE IN ZAŠČITA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Jana KOLAR

OHRANJANJA GRADIVA NA "KISLEM" PAPIRJU

 

Dominik KOŠIČ

MASOVNI NAČIN RAZKISLJEVANJA ARHIVSKIH DOKUMENTOV

 

Vladimir ŽUMER

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, KI DELAJO Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, S POUDARKOM NA ELEKTRONSKEM ARHIVIRANJU

 

Pierpaolo DORSI

REFORMA UREDITVE ARHIVSKIH ŠOL V ITALIJI

 

Albin SENČIČ

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, KI DELAJO Z REGISTRATURNIM GRADIVOM

 

Branko BUBENIK

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE AV ARHIVISTOV NA REGIONALNIH SEMINARJIH FIAT/IFTA

 

Simona VELUNŠEK

VAROVANJE IN VREDNOTENJE ARHIVSKEGA GRADIVA V OSNOVNIH ŠOLAH, ZA KATERE JE PRISTOJEN POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR

 

Sabina LEŠNIK

FOTOTEKA V POKRAJINSKEM ARHIVU MARIBOR

 

Sašo RADOVANOVIČ

FOTOGRAFIJE - RAZGLEDNICE IN ZGODOVINSKE KARTE ARHIVALIJE ALI MUZEALIJE?

 

Irena MAVRIČ

PREGLED ARHIVSKEGA GRADIVA IN NJEGOVA PROBLEMATIKA V MUZEJIH SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

 

Jerneja FERLEŽ

ARHIVSKI VIRI V ETNOLOŠKEM RAZISKOVANJU S POUDARKOM NA RAZISKOVANJU BIVALNE KULTURE V MARIBORU

 

Lidija GREGOREC

ARHIVSKA SLUŽBA UNIVERZE V MARIBORU IN NJENI PROBLEMI

 

Peter HAWLINA

PRENOS ARHIVSKEGA GRADIVA NA SODOBNE MEDIJE

 

Alenka ŽUŽEK

ARHIVIRANJE DIGITALNO PODPISANIH ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV

 

Milan SELAN

E- POSLOVANJE VLADE RS IN DELOVNIH TELES - VIR ELEKTRONSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Enver ČENGIĆ

PROBLEMI VZPOSTAVITVE IN DELA VIDEO ARHIVOV MALIH TELEVIZIJSKIH POSTAJ V BOSNI IN HERCEGOVINI

 

Aleksander LAVRENČIČ

USTVARJANJE RAČUNALNIŠKE BAZE PODATKOV O STAREM FILMSKEM GRADIVU TELEVIZIJE SLOVENIJA

 

Brane ŠALAMON

E - ČASOPISNA DOKUMENTACIJA IN NJENA PRAKTIČNA UPORABA

 

Vesna MILČIČ TRAJBAR

ZAŠČITA STARIH ČASOPISOV NA NOVIH MEDIJIH

 

Leopold MIKEC AVBERŠEK

RAČUNALNIŠKA EVIDENCA UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA PODPRTA S PROGRAMSKO OPREMO COBISS / IZPOSOJA

 

Borut HOLCMAN

STRUKTURA ZEMLJIŠKEGA GOSPOSTVA S POMOČJO SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

 

Miroslav NOVAK, Vladimir DROBNJAK

ZASNOVA IN STRATEŠKA USMERITEV VZAJEMNEGA ARHIVSKEGA RAČUNALNIŠKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SLOVENIJE

 

Darja PLEVEL, Jože ŠKOFLJANEC

ZASNOVA INFOARH-a

 

Žare BIZJAK, Nada ČIBEJ, Vesna GOTOVINA, Hedvika ZDOVC

UPORABA INFOARH-a PRI USTVARJALCIH IN IMETNIKIH DOKUMENTARNEGA GRADIVA