KAZALO

ELEKTRONSKA HRAMBA GRADIVA

 

Vladimir ŽUMER

NOTRANJA PRAVILA ZA HRAMBO ELEKTRONSKEGA GRADIVA  V DIGITALNI OBLIKI

INTERNAL RULES FOR KEEPING ELECTRONIC RECORDS IN DIGITAL FORM

str 7

Jože ŠKOFLJANEC

POTRJEVANJE NOTRANJIH PRVIL

INTERNAL RULES CERTIFICATION

str 20

Karsten HUTH

DIE PILOTPHASE DES PROJEKTS "DIGITALES ARCHIV" AM BUNDESARCHIV IN KOBLENZ - ÜBERNAHME, BEWERTUNG UND ARCHIVIERUNG VON ELEKTRONISCHEN AKTEN

PILOTNA FAZA PROJEKTA "DIGITALNI ARHIV" V ZVEZNEM ARHIVU V KOBLENZU - PREVZEM, VREDNOTENJE IN ARHIVIRANJE ELEKTRONSKIH SPISOV

str 24

Marjan DOBERNIK

MIKROFILMANJE KOT DEL SISTEMA TRAJNEGA SHRANJEVANJA PODATKOV

MICROFILMING AS PART OF THE SYSTEM FOR LONG-TERM DATA PRESERVATION

str 39

Vladka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ

INFORMACIJSKI IN EVIDENČNI SISTEM HRVAŠKE ARHIVSKE SLUŽBE

INFORMATIZATION OF THE INFORMATION-EVIDENCE SYSTEM OF THE ARCHIVAL SERVICE IN CROATIA

str 53

Boštjan KEŽMAH, Urška KEŽMAH

REVIZIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PRIMERU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

INFORMATION SYSTEM AUDITING IN THE CASE OF PERSONAL DATA PROTECTION

str 63

Martina ČUFER, Gregor VIDMAR

SODELOVANJE JAVNEGA IN ZASEBNEGA SEKTORJA NA PODROČJU ARHIVIRANJA

COOPERATION OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE FIELD OF ARCHIVING

str 70

 

Boštjan GABERC, Sandi ROŽMAN

DIGITALIZACIJA IN ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA

DIGITALISATION AND ELECTRONIC ARCHIVING OF RECORDS

str 77

 

KLASIFIKACIJA

 

Alenka ŠAUPERL

MALO ZNANE LASTNOSTI KLASIFIKACIJE - KRATEK VPOGLED V TEORIJO KLASIFIKACIJE IN NJENO UPORABO V KNJIŽNIČNIH KATALOGIH

LESS KNOWN CHARACTERISTICS OF CLASSIFICATION  - A BRIEF OVERVIEW OF THE THEORY OF CLASSIFICATION AND ITS USE IN LIBRARY CATALOGUES

str 83

Janez KOPAČ

KLASIFIKACIJSKI NAČRTI S POUDARKOM NA ENOTNIH NAČRTIH KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV

CLASSIFICATION SCHEMES - EMPHASIS ON THE UNIFIED SCHEMES OF CLASSIFICATION CODES

str 96

Olga PIVK

RAZVOJ SISTEMOV RAZVRŠČANJA IN ODLAGANJA SPISOVNEGA GRADIVA V UPRAVI

THE DEVELOPMENT OF METHODS OF RECORDS CLASSIFICATION IN PUBLIC ADMINISTRATION

str 108

Žare BIZJAK

KLASIFICIRANJE PRAVOSODNIH ORGANOV, NJIHOVIH FUNKCIJ OZIROMA AKTIVNOSTI TER ARHIVSKEGA GRADIVA

CLASSIFICATION OF JUDICIARY BODIES, THEIR FUNCTIONS AND ARCHIVAL RECORDS

str 115

Vojko BRUNČEK

NAČRT KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV ZA JAVNE ZAVODE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

SCHEME OF CLASSIFICATION CODES FOR PUBLIC INSTITUTIONS IN THE FIELDjavni zavodi OFvzgoje EDUCATIONvzgoje AND SCHOOLING

str 125

Vlasta TUL

ODZIVI REGIONALNIH ARHIVOV NA ENOTNI NAČRT KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV Z ROKI HRAMBE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE

REGIONAL ARCHIVES' RESPONSE TO THE UNIFIED SCHEME OF CLASSIFICATION CODES WITH RETENTION PERIODS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS

str 129

 

MATERIALNO VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Marija GRABNAR

50-LETNICA CENTRA ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE V ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE

50 YEARS OF CENTRE FOR PRESERVATION AND CONSERVATION OF RECORDS AT THE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

str 137

Jedert VODOPIVEC

SVETLOBA IN ARHIVSKA DEDIŠČINA

LIGHT AND ARCHIVAL HERITAGE

str 145

Jozef HANUS ... et al

PREVENTIVNA KONZERVACIJA - POMEMBNA VLOGA PRI VAROVANJU ARHIVSKEGA IN KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

PREVENTIVE CONSERVATION - SIGNIFICANT ROLE IN PRESERVATION OF ARCHIVES AND LIBRARIES

str 156

Marjeta ČERNIČ

VPLIV PAPIRJA IN TEHNIKE TISKA NA OBSTOJNOST DOKUMENTA

THE INFLUENCE OF PAPER AND PRINTING TECHNIQUE ON THE DURABILITY OF PAPER DOCUMENTS

str 168

Aneta BALAŽIC, Jana KOLAR, Špela HABICHT, Matija STRLIČ

PROPADANJE PAPIRJA 19. IN 20. STOLETJA

DEGRADATION OF 19TH AND 20TH CENTURY PAPER

str 181

Boriša RADOVANOVIĆ

ARHIVSKA STAVBA, PROSTORI IN OPREMA ZGODOVINSKEGA ARHIVA ŠUMADIJE V KRAGUJEVCU V FUNKCIJI ZAŠČITE ARHIVSKEGA GRADIVA

ARCHIVE BUILDING, SPACE AND EQUIPMENT OF THE HISTORICAL ARCHIVE OF ŠUMADIJA IN THE FUNCTION OF PROTECTING ARCHIVAL MATERIAL

str 185

Zlatko VEZJAK

IZZIVI MEHANSKEGA VAROVANJA V ARHIVSKI TEORIJI IN PRAKSI

MECHANICAL PROTECTION CHALLENGES IN ARCHIVAL THEORY AND PRACTICE

str 192

Muhamed MUSA

ADAPTACIJA SKLADIŠČA IN NABAVA OPREME ZA ARHIVSKO GRADIVO

DEPOT ADAPTATION AND PROCUREMENT OF EQUIPMENT FOR STORAGE OF ARCHIVE MATERIAL

str 201

 

AVDIOVIZUALNI ARHIVI

 

Snježana MIHAČIČ

SPECIFIČNOST AVDIOVIZUALNEGA ARHIVIRANJA V PRIMERJAVI S KLASIČNIM

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF AUDIOVISUAL ARCHIVING IN COMPARISON TO TRADITIONAL ARCHIVING

str 215

Aleksander LAVRENČIČ

METALNA V ARHIVU TELEVIZIJE SLOVENIJA

METALNA FACTORY MARIBOR IN THE ARCHIVES OF RTV SLOVENIA

str 227

Marta RAU SELIČ, Aleksander BLAZNIK, Jožica HAFNER

HIMALAJSKA DEDIŠČINA V ARHIVIH ARS IN RTV SLOVENIJA: STROKOVNI POGLED V HIMALAJSKO ALPINISTIČNO DEDIŠČINO

HIMALAYAN HERITAGE IN THE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND RADIO-TELEVISION SLOVENIA: A PROFESSIONAL VIEW INTO THE ALPINIST HERITAGE

str 234

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS

PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENSKI ARHIVISTIKI

PERMANENT EDUCATION OF SLOVENIAN ARCHIVISTS

str 251

Peter WIESFLECKER

ASPEKTE DER LEHRLINGSAUSBILDUNG IM STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIV

VIDIKI IZOBRAŽEVANJA PRIPRAVNIKOV V ŠTAJERSKEM DEŽELNEM ARHIVU V GRADCU

str 257

Mina KUJOVIĆ

60 LET ARHIVA BOSNE IN HERCEGOVINE IN NJEGOVI ARHIVISTI

60 YEARS OF ARCHIVE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND ITS ARCHIVISTS

str 266

 

IZ ARHIVSKE PRAKSE

 

Dragan MATIČ

STANJE VARSTVA ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA SLOVENSKIH MINISTRSTVIH

DOCUMENTARY AND ARCHIVAL MATERIAL CUSTODY AT SLOVENE MINISTRIES

str 275

Duša KRNEL UMEK

PRIPRAVA PISNIH STROKOVNIH NAVODIL ZA ODBIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA IZ DOKUMENTARNEGA GRADIVA SODIŠČ PO NOVIH ARHIVSKIH PREDPISIH

PREPARATION OF WRITTEN PROFESSIONAL INSTRUCTIONS FOR SELECTING ARCHIVES FROM RECORDS OF LAW COURTS WITH REGARD TO THE NEW ARCHIVAL LEGISLATION

str 286

Branka MOLNAR

MARKETING IN MENEDŽMENT V ARHIVIH

MARKETING AND MANAGEMENT IN ARCHIVES

str 297

Izet ŠABOTIĆ

POMEN ARHIVSKE ZAKONODAJE ZA IZVAJANJE ARHIVSKE DEJAVNOSTI

THE INFLUENCE OF ARCHIVAL LEGISLATION ON THE PERFORMANCE OF ARCHIVAL ACTIVITIES

str 306

Jovan POPOVIĆ

ZDRUŽENJA ARHIVSKIH DELAVCEV V DRŽAVAH NEKDANJIH REPUBLIK SFRJ IN NJIHOVA VLOGA IN POMEN V LETIH 1945-2007

ARCHIVAL ASSOCIATIONS - PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND THEIR ROLE AND CHARACTER IN THE ARCHIVAL ACTIVITY IN COUNTRIES - FORMER REPUBLICS OF SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA FROM 1945 TO 2007

str 312

Jože URBANIJA

SUBJEKTIVNA ETIČNA ODGOVORNOST PRI ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ

SUBJECTIVE ETHIC RESPONSIBILITY IN PROVIDING INFORMATION

str 343

Živana HEDŽBELI

UPORABNIKI, ARHIVI, LITERATURA, RAZISKAVA O ARHIVSKIH UPORABNIKIH V HRVAŠKI - OSEM LET KASNEJE

USERS, ARCHIVES, LITERATURE: PLEAD FOR ARCHIVES' USERS RESEARCH IN CROATIA - EIGHT YEARS LATER

str 350

Elizabeta HRIBERŠEK BALKOVEC

DOKUMENTARNO GRADIVO ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

RECORDS OF ZPIZ (THE PENSION AND INVALIDITY INSURANCE INSTITUTE OF SLOVENIA)

str 359

Darko RUBČIČ, Ivana PRGIN

VALORIZACIJA USTVARJALCEV JAVNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

THE APPRAISAL OF PUBLIC ARCHIVES CREATORS

str 366

Žarko ŠTRUMBL

ROKI HRANJENJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA

RECORD RETENTION PERIODS

str 371

Amira ŠEHOVIĆ, Džemila ČEKIĆ

SEZNAM KATEGORIJ DOKUMENTARNEGA GRADIVA Z ROKI HRAMBE

CATEGORY LIST OF REGISTRY OFFICE RECORDS AND THEIR RETENTION PERIODS

str 379

Katarina HORVAT

ZBIRNI INVENTARJI - NOVA GENERACIJA INFORMATIVNIH POMAGAL

COLLECTIVE INVENTORIES, THESAURI AND INDEXES, A NEW GENERATION OF FINDING AIDS

str 386

Ciril GALE

EVROPSKA UNIJA IN ZASEBNI NEREGISTRIRANI ARHIVI

EUROPEAN UNION AND THE PRIVATE NONREGISTERED ARCHIVES

str 393

Azem KOŽAR

LASTNOSTI ARHIVSKIH FONDOV BOSNE IN HERCEGOVINE

CHARACTERISTICS OF THE ARCHIVAL HOLDINGS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

str 397

Olivera PORUBOVIĆ VIDOVIĆ

ISTI, PA VENDAR RAZLIČNI

SAME BUT DIFFERENT

str 407

Branka DOKNIĆ

SODELOVANJE MED ARHIVI, KNJIŽNICAMI IN MUZEJI

CONNECTIONS BETWEEN ARCHIVES, MUSEUMS AND LIBRARIES

str 421

Leopold MIKEC AVBERŠEK

INVENTARIZACIJA S PROGRAMOM INFOARH V KORELACIJI S KATALOGIZACIJO V SISTEMU COBISS

INVENTARISATION WITH INFOARH IN CORRELATION WITH CATALOGUING IN COBISS SYSTEM

str 429

Zdenka SEMLIČ RAJH

INFOARH IN POPISOVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA: PRAKTIČNE IZKUŠNJE

DESCRIPTION OF ARCHIVES WITH THE PROGRAM TOOL INFOARH: PRACTICAL EXPERIENCES

str 441

Suzana FELICIJAN BRATOŽ

        PREVZEM ARHIVSKEGA GRADIVA PLEBISCITNEGA

        REFERENDUMA O SAMOSTOJNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

ACQUISITION OF PLEBISCITE ON THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ARCHIVES

str 453