Leopold AUER

ZUM WANDEL DER ARCHIVE IM WANDEL DER GESELLSCHAFT

CHANGING ARCHIVES IN A CHANGING SOCIETY O SPREMEMBI ARHIVOV V OKVIRU DRUŽBENIH SPREMEMB

str. 7

Branko ŠUŠTAR

ARHIV SO LJUDJE ALI O IDENTITETI ARHIVISTOV

ARCHIVES ARE PEOPLE – ABOUT ARCHIVISTS' IDENTITY

str. 17  

Tatjana HAJTNIK

KJE SMO DVE LETI PO SPREJEMU ZVDAGA

WHERE EXACTLY DO WE STAND TWO YEARS AFTER THE ADOPTION OF PROTECTION OF DOCUMENTS AND ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT (PDAAIA – ZVDAGA)

str. 33  

Tomaž LAVRIČ

ZAUPNI PODATKI V DOKUMENTARNEM IN ARHIVSKEM GRADIVU

CLASSIFIED INFORMATION IN RECORDS MANAGEMENT AND ARCHIVES

str. 41

Azem KOŽAR

O NEKIM ZNAČAJKAMA ARHIVISTIČKE INFORMACIJE

SOME CHARACTERISTICS OF ARCHIVAL INFORMATION

O NEKATERIH ZNAČILNOSTIH ARHIVSKE INFORMACIJE

str. 53  

Žarko BIZJAK

ISIAH - MEDNARODNI STANDARD ZA OPIS ORGANIZACIJ, KI HRANIJO ARHIVSKO GRADIVO

ISIAH - INTERNATIONAL STANDARD FOR INSTITUTIONS WITH ARCHIVAL HOLDINGS

str. 61  

Zdenka SEMLIČ RAJH

OPIS AKTIVNOSTI IN FUNKCIJ KORPURATIVNIH TELES S PPOMOČJO NOVEGA MEDNARODNEGA STANDARDA ISAF

DESCRIPTION OF ACTIVITIES AND FUNCTIONS OF CORPORATE BODIES BASED ON NEW DEVELOPED PROFESSIONAL STANDARD ISAF

str. 67

Srđan GAŽEVIĆ, Aleksandar ĐOKIĆ

PRAKTIČNA PRIMENA STANDARDA ISO 15489 U UVOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA US PODRŠKU RAČUNARSKIH SISTEMA KOD STVARALACA; NOVE MOGUĆNOSTI ZA ARHIVSKU SLUŽBU

PRACTICAL APPLICATION OF ISO 15489 STANDARD IN COMPUTER SYSTEM SUPPORTED RECORD MANAGEMENT; A NEW CHALENGE FOR ARCHIVAL DEPARTMENT

PRAKTIČNA UPORABA STANDARDA ISO 15489 PRI VODENJU PISARNIŠKEGA POSLOVANJA PRI USTVARJALCIH; NOVE MOŽNOSTI ZA ARHIVSKO SLUŽBO

str. 75  

Janez KOPAČ

ARHIVSKA ZAKONODAJA IN CENTRI ZA SOCIALNO DELO

ARCHIVAL LEGISLATION AND SOCIAL WORK CENTERS

str. 83

Jovan POPOVIĆ

KORIŠĆENJE I OBJAVLJIVANJE ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE ODNOSI NA ZAROBLJENIKE I LOGORAŠE IZ DRUGOG SVETSKOG RATA (MORALNA I PRAVNA ZAŠTITA NJIHOVIH LIČNOSTI)

USE AND PUBLICATION OF ARCHIVAL MATERIAL, WHICH REFERS TO THE PRISONERS-OF-WAR, CONFINED IN CONCENTRATION CAMPS DURING THE SECOND WORLD WAR - MORAL AND LEGAL PROTECTION OF THEIR PERSONALITIES

UPORABA IN OBJAVLJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA, KI SE NANAŠA NA VOJNE UJETNIKE IZ DRUGE SVETOVNE VOJNE (MORALNA IN PRAVNA ZAŠČITA)

str. 93

Branka DOKNIĆ

NOVI STATUS ARHIVA JUGOSLAVIJE

NEW STATUS OF THE ARCHIVE OF YUGOSLAVIA 107 Ibolya FOKI ARCHIVES IN HUNGARY ARHIVI NA MADŽARSKEM

str. 115

Živana HEĐBELI

ARHIVI I ETIKA

ARCHIVES AND ETHICS

 ARHIVI IN ETIKA

str. 125

Žarko ŠTRUMBL, Vojko BRUNČEK

RAZVOJ DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANOV S PODROČJA ŠOLSTVA, VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI V RS MED LETI 1991 IN 2008

DEVELOPMENT OF STATE ADMINISTRATIVE AGENCIES IN THE FIELD OF EDUCATION, HIGHER EDUCATION AND SCIENCE IN SLOVENIA FROM 1991 TO 2008

str. 133

Ciril GALE UPORABNIKU PRILAGOJENO ISKANJE MEDIJSKIH VSEBIN

USER ADAPTED SELECTION OF CONTENT

str. 141

Marta RAU SELIČ, Dušica KUNAVER

PRESTOP MEJE STAREGA ALPINIZMA; LHOTSE, JUŽNA STENA LETA 1981 IN 1990

IMPORTANCE OF ARCHIVE KEEPING, RESTORING AND PRESENTING OF FILM MATERIALS (VIDEO AND AUDIO) ABOUT THE LHOTSE SOUTH FACE EXPEDITION 1981

str. 149

Radmila NEDELJKOVIĆ

ARHIV FILMSKIH NOVOSTI

FILMSKE NOVOSTI ARCHIVES

ARHIV FILMSKIH NOVIC

str. 159

Aleksander LAVRENČIČ

UPORABA MOLEKULSKIH SIT ZA VARNO HRAMBO FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

MOLECULAR SIEVE AND LONG-TERM STORAGE OF FILM

str. 165

Jedert VODOPIVEC

MINIMALNI STANDARDI ZA MATERIALNO VAROVANJE GRADIVA, KI IMA ZNAČAJ ARHIVSKE DEDIŠČINE

MINIMAL STANDARDS FOR PRESERVATION OF ARCHIVAL DOCUMENTS

str. 173

Marjeta ČERNIČ

DOKUMENTNO GRADIVO NA PAPIRJU; SPECIFIKACIJA LASTNOSTI ZAŠČITNE EMBALAŽE

PAPER DOCUMENTS; SPECIFYING THE PROPERTIES OF PROTECTION PAPER PACKAGING

str. 179

Jozef HANUS

PHOTOGRAPHY AND COPYING OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN ARCHIVES; READING ROOMS

FOTOGRAFIRANJE IN KOPIRANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V ČITALNICAH ARHIVOV

str. 193

Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ

55-GODIŠNJE ISKUSTVO ARHIVA JUGOSLAVIJE U TEHNIČKOJ ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE I BUDUĆA STRATEGIJA NACIONALNE ZAŠTITE

ARCHIVES OF YUGOSLAVIA: 55 YEARS OF EXPERIENCE ON TECHNICAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE AND FUTURE STRATEGY

55 LETNE IZKUŠNJE ARHIVA JUGOSLAVIJE PRI TEHNIČNI ZAŠČITI KULTURNE DEDIŠČINE IN BODOČA STRATEGIJA NACIONALNE ZAŠČITE

str. 203

Alenka STARMAN, Jasmina KOGOVŠEK

SELITEV ARHIVSKEGA GRADIVA ODDELKA ZA GRADIVO UPRAVE PO LETU 1945 V PRENOVLJENO VOJAŠNICO NA ROŠKI

THE MOVING OF ARCHIVAL MATERIAL OF THE DEPARTMENT OF GOVERNMENT ADMINISTRATION RECORDS AFTER 1945 IN RENOVATED BARRACKS OF ROŠKA

str. 213

Zlatko VEZJAK

MEHANSKO VAROVANJE V ARHIVSKI PRAKSI

MECHANICAL PROTECTION IN ARCHIVAL PRACTICE

str. 221

Ivan KLANEČEK

PROBLEMATIKA NEUSTREZNIH ZGRADB ZA ARHIVE

PROBLEMS OF UNSUITABLE BUILDINGS FOR ARCHIVES

str. 233

Joachim KEMPER

DIE SITUATION DER MAGAZINE BEI DEN STAATLICHEN ARCHIVEN BAYERNS. MIT EINEM AUSBLICK AUF DEN KOMMUNALEN UND KIRCHLICHEN BEREICH

STATE ARCHIVES' DEPOTS IN BAVARIA WITH AN ADDITIONAL OVERVIEW OF BUILDINGS IN MUNICIPAL AND CHURCH DOMAIN

ARHIVSKA SKLADIŠČA DRŽAVNIH ARHIVOV NA BAVARSKEM Z DODATNIM PREGLEDOM OBČINSKEGA IN CERKVENEGA PODROČJA

str. 241

Mirjana GULIĆ ADAPTACIJA NENAMJENSKOG PROSTORA ZA ARHIVSKO SPREMIŠTE NA PRIMJERU DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

ADAPTATION OF NON-PURPOSE BUILT PREMISES FOR ARCHIVAL DEPOTS (ON THE EXAMPLE OF NATIONAL ARCHIVES IN ZAGREB)

ADAPTACIJA NENAMENSKEGA PROSTORA ZA ARHIVSKO SKLADIŠČE NA PRIMERU DRŽAVNEGA ARHIVA V ZAGREBU

str. 249  prvi del + drugi del

Nina GOSTENČNIK, Jožica BAJGOT

PROBLEMATIKA USTREZNOSTI ARHIVSKIH SKLADIŠČ V POKRAJINSKEM ARHIVU MARIBOR

PROBLEMS OF ARCHIVAL DEPOTS AT THE REGIONAL ARCHIVES MARIBOR

str. 263

Borut BATAGELJ, Sonja JAZBEC

VREDNOTENJE MATERIALNEGA VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA V ZGODOVINSKEM ARHIVU CELJE: SKLADIŠČE ZA POSEBNO GRADIVO, FOTOTEKA IN SKLADIŠČE V PRVEM NADSTROPJU

ASSESSMENT OF ARCHIVAL MATERIAL PROTECTION IN THE HISTORICAL ARCHIVES CELJE: DEPOT FOR SPECIAL MATERIAL, PHOTO LIBRARY AND DEPOT ON THE 1ST FLOOR

str. 275

Vojko BRUNČEK, Gašper ŠMID, Žarko ŠTRUMBL

OCENA STANJA SKLADIŠČ MINISTRSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT IN MINISTRSTVA ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO NA KOTNIKOVI ULICI IN MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI

ARCHIVAL DEPOTS CONDITION ANALYSIS AT THE MINISTRY OF EDUCATION AND SPORT AND THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

str. 291

Gašper ŠMID

PREDSTAVITEV IN OCENA POGOJEV ZA HRAMBO ARHIVSKEGA GRADIVA V DVEH SKLADIŠČIH ARHIVA RS NA DUNAJSKI CESTI 48 V LJUBLJANI - NA PETROLU

PRESENTATION AND ASSESSMENT OF ARCHIVAL MATERIAL STORAGE CONDITIONS IN DEPOTS OF THE ARCHIVE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON DUNAJSKA STREET IN LJUBLJANA

str. 297

Marijan GERDEJ

VARSTVO ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA KLASIČNIH IN DIGITALNIH NOSILCIH INFORMACIJ PRI USTVARJALCIH

PROTECTION OF ARCHIVES AND RECORDS ON TRADITIONAL AND DIGITAL INFORMATION CARRIERS AT THE CREATING AGENCIES

str. 309

Stanko ČUFER

PROCESNI PRISTOP K IZDELAVI KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA

PROCESS APPROACH OF CREATING THE CLASSIFICATION SCHEME

str. 315

Irma MAJERLE

VPLIV NAČINA EVIDENTIRANJA NA ODBIRANJE IN IZLOČANJE

THE INFLUENCE OF RECORD MANAGEMENT ON SELECTION AND DISPOSAL OF RECORDS

str. 325

Izet ŠABOTIČ

MJESTO I ULOGA VANJSKE SLUŽBE ARHIVA I POTREBA NJENE MODIFIKACIJE

POSITION AND ROLE OF ARCHIVAL ADVISORY SERVICE AND THE NEED FOR ITS MODIFICATION

VLOGA ARHIVSKE ZUNANJE SLUŽBE IN POTREBA ZA NJENO PRILAGODITEV

str. 329

Omer ZULIĆ

UTICAJ TRANZICIJSKIH PROCESA NA PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE-ISKUSTVA ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

TRANSITION PROCESS AND ITS INFLUENCE ON ACQUIRING ARCHIVES; EXPERIENCES OF THE ARCHIVES OF TUZLA

VPLIV TRANZICIJSKIH PROCESOV NA PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA; IZKUŠNJE ARHIVA TUZELSKEGA KANTONA

str. 337

Mina KUJOVIĆ

SREĐIVANJE ARHIVSKIH FONDOVA NAJVIŠIH ORGANA ZAKONODAVNE UPRAVNE VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE (1878-1956.)

ARRANGING ARCHIVAL FONDS OF THE HIGHEST AGENCIES OF LAW AND GOVERNMENT AUTHORITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1878-1956)

 UREJANJE ARHIVSKIH FONDOV NAJVIŠJIH ORGANOV UPRAVNO ZAKONODAJNE OBLASTI BOSNE IN HERCEGOVINE (1876-1956)

str. 345  

Boriša RADOVANOVIĆ

MOGUĆNOSTI PRIMENE MEĐUNARODNIH ARHIVSKIH STANDARDA ZA OPISIVANJE ARHIVSKE GRAĐE ISAD (G) U ARHIVIMA U SRBIJI

POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF GENERAL INTERNATIONAL STANDARD ARCHIVAL DESCRIPTION ISAD (G) IN THE ARCHIVES IN SERBIA

MOŽNOST UPORABE SPLOŠNEGA MEDNARODNEGA STANDARDA ZA POPISOVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA ISAD(G) V SRBSKIH ARHIVIH

str. 353

Miroslav DUČIĆ

ARHIVSKI FONDOVI ORGANA UPRAVE - NEKI PROBLEMI UOČENI U PRAKSI PRAĆENJA REGISTRATURA ORGANA UPRAVE U ISTORIJSKOM ARHIVU U UŽICU

ARCHIVAL FONDS OF ADMINISTRATIVE AUTHORITIES - PROBLEMS DETECTED WHILE REGISTERING ARCHIVAL MATERIAL OF ADMINISTRATIVE AGENCIES AT THE HISTORICAL ARCHIVES IN UŽICE

ARHIVSKI FONDI ORGANOV UPRAVE; NEKATERI PRAKTIČNI PROBLEMI PRI USTVARJALCIH S PODROČJA UPRAVE V ZGODOVINSKEM ARHIVU UŽICE

str. 363

Bojan BALKOVEC

NA ONI STRANI ARHIVSKEGA PULTA

ON THE OTHER SIDE OF THE ARCHIVAL DESK

str. 375

Vladimir DROBNJAK

UVAJANJE ODPRTOKODNIH SISTEMOV V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER

IMPLEMENTATION OF OPENSOURCE SYSTEMS IN THE REGIONAL ARCHIVES OF KOPER

str. 389

Zoltán SZATUCSEK

EU STANDARDS; MEMBER STATES; SOLUTIONS - THE CHANGES OF THE LEGAL FRAMEWORK AND THE ADOPTION OF MOREQ IN HUNGARY

EVROPSKI STANDARDI IN PREDPISI DRŽAV ČLANIC - MADŽARSKE IZKUŠNJE Z REFORMATIRANJEM RM KONTROLE

str. 399

Vlatka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ

IMPLEMENTACIJA ARHINET SUSTAVA; NORMIRANJE I UJEDNAČAVANJE RADA ARHIVA

IMPLEMENTATION OF ARHINET SYSTEM; STANDARDIZATION AND UNIFICATION OF ARCHIVES; WORK IMPLEMENTACIJA SISTEMA ARHINET

NORMIRANJE IN POENOTENJE DELA V ARHIVIH

str. 405

Branka MOLNAR

LECTOR, WEB-APLIKACIJA ČITAONICE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

LECTOR, A WEB-APPLICATION FOR THE READING ROOM OF THE STATE ARCHIVES IN ZAGREB

LECTOR - WEB APLIKACIJA V ČITALNICI DRŽAVNEGA ARHIVA V ZAGREBU

str. 417

Josef RIEGLER

DIGITALE REPRODUKTION UND INHALTSERSCHLIEßUNG VON HISTORISCHEN TAGESZEITUNGEN IM STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIV

DIGITAL REPRODUCTIONS AND CONTENT CAPTURE OF HISTORIC NEWSPAPERS IN THE PROVINCIAL ARCHIVES OF STYRIA

DIGITALNE REPRODUKCIJE IN VSEBINSKO ZAJEMANJE ZGODOVINSKEGA ČASOPISJA V ŠTAJERSKEM DEŽELNEM ARHIVU

str. 431

Mladen VUJOVIĆ, Aleksandar ĐOKIĆ

SAČUVATI I PODELITI PAMĆENJE SA DRUGIMA - PROJEKAT DIGITALIZACIJE, MIKROFILMOVANJA, OBRADE I KORIŠĆENJA DELOVA ZAOSTAVŠTINE NIKOLE TESLE

TO SAVE AND SHARE THE MEMORY WITH OTHERS; PROJECT OF DIGITIZATION, MICROFILMING, PROCESSING AND ACCESS TO THE PARTS OF THE NIKOLA TESLA LEGACY

OHRANITI IN DELITI SPOMIN Z DRUGIMI; PROJEKT DIGITALIZACIJE, MIKROFILMANJA, OBDELAVE IN UPORABE DELA ZAPUŠČINE NIKOLE TESLE

str. 437

Aleš BAGIČ

ARHIVIRAJMO VARNO!

ARCHIVE SAFELY!

str. 447

Boštjan GABERC, Sandi ROŽMAN

AKREDITIRANA PROGRAMSKA OPREMA ZA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE IN POTREBNI POSTOPKI ZA USKLADITEV Z ZAKONODAJO

ACCREDITED SOFTWARE FOR ELECTRONIC ARCHIVING AND PROCEDURES REQUIRED FOR ADJUSTMENT WITH LEGISLATION

str. 453