Lokacija Pokrajinskega arhiva Maribor--
KONTAKTI
1. O katalogu


Naziv organa: Pokrajinski arhiv Maribor

Odgovorna oseba: Ivan Fras, prof.

Datum zadnje spremembe: 16.4.2012

 

 

http://www.pokarh-mb.si, na strani "Informacije javnega značaja"
fizični dostop - v prostorih zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor - vsak dan od 8:00 do 14:00

 

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ - UPB2, Ur. l. RS št. 51/06) - velja od 2. 6. 2006
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05) - velja od 27. 8. 2005
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 119/2007)
DIREKTIVA 2003/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 32003L0098
Zakon o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05) - velja od 31. 12. 2005

 

Test javnega interesa:

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji.

OPOMBA: test je dostopen na spletni strani MJU

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

Ivan Fras, prof., direktor 

tel.: +386 (02) 22-85-17

e-pošta: Ivan Fras

2. Podatki o zavodu


Firma in sedež: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11.07.2003). V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.

Arhiv je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 1/00501/00 z dne 30. 5. 2000.

Matična številka: 5057183000

Davčna številka: SI 68464193

Šifra dejavnosti po SKD: R91.012 - Dejavnost arhivov

Odgovorna oseba: Ivan Fras, direktor 

Število zaposlenih: 22 

splet: http://www.pokarh-mb.si

e-pošta: uprava@pokarh-mb.si

 

Pokrajinski arhiv Maribor ima poleg sedeža še dve dislocirani enoti:

- Enoto za Koroško, Čečovje 12 A, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 0599 42 943; faks.: 02 25 22 564, e-pošta: vloge@pokarh-mb.si, kontaktna oseba Marijan Gerdej.

 

- Enoto Prekmurje, Lendavska cesta 5, Dolina - Völgyifalu 9220 Lendava - Lendva, tel. 02 575 14 05, faks.: 02 25 22 564; e-pošta: vloge@pokarh-mb.si, kontaktna oseba Gordana Šövegeš Lipovšek.

 

3. Predpisi z delovnega področja zavoda


Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva
Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva
4. Seznam sprejetih strateških dokumentov


Poslovno poročilo za leto 2008
Poslovno poročilo za leto 2009
Poslovno poročilo za leto 2010
Poslovno poročilo za leto 2011
Strateški načrt za obdobje 2008 - 2013

 

 

5. Seznam vrst storitev


Na podlagi 11. člena ZAGA opravlja arhiv v okviru javne službe naslednje dejavnosti in s tem povezane storitve:

– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 20. člena ZAGA, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;

– zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;

– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;

– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;

– izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva;

– evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;

– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;

– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;

– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;

– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;

– izdajanje publikacij.

 

6. Seznam javnih evidenc


Register javnopravnih oseb
Evidenca fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor 
Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
Evidenca uporabe arhivskega gradiva
Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
Evidenca o arhivskem gradivu, ki je zunaj države ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, ki so ga evidentirali arhivisti Pokrajinskega arhiva Maribor
Evidenca mikrofilmov

 

7. Seznam izdanih publikacij


Seznam in cenik izdanih publikacij Pokrajinskega arhiva Maribor najdete tukaj... 

 

8. Javna naročila


Trenutno ni javnih naročil.