Iz arhivske teorije


Branko ŠUŠTAR

KJE SO MEJE, PREGRADE ZA PRIZADEVANJA ARHIVOV, MUZEJEV IN KNJIŽNIC PRI VAROVANJU SKUPNE KULTURNE DEDIŠČINE

PROTECTION OF COMMON CULTURAL HERITAGE - EFFORTS OF ARCHIVES, MUSEUMS AND LIBRARIES

 

Jasna POŽGAN

POLOŽAJ I IDENTITET ARHIVISTA SPRAM SRODNIH INFORMACIJSKIH STRUKA U PROŠLOSTI I DANAS

STATUS AND IDENTITY OF ARCHIVISTS IN REGARD TO THE RELATED INFORMATION PROFESSIONS IN THE PAST AND PRESENT

POLOŽAJ IN IDENTITETA ARHIVISTOV GLEDE NA SORODNE INFORMACIJSKE STROKE V PRETEKLOSTI IN DANES

 

Jelka MELIK, Mateja JERAJ

ARHIVISTIKA MED TEORIJO, ZAKONSKIMI DOLOČILI IN NJIHOVO IZVEDBO

ARCHIVAL SCIENCE BETWEEN THEORY, LEGAL PROVISIONS AND THEIR IMPLEMENTATION

 

Darko RUBČIĆ

PODIZANJE KVALITETE UPRAVLJANJA ARHIVSKE DJELATNOSTI

IMPROVING THE QUALITY OF MANAGING ARCHIVAL ACTIVITIES

IZBOLJŠANJE KVALITETE UPRAVLJANJA ARHIVSKIH DEJAVNOSTI

 

Izet ŠABOTIĆ

SAVREMENO INFORMACIJSKO OKRUŽENJE I DOSTUPNOST ARHIVSKIM INFORMACIJAMA

CONTEMPORARY INFORMATION SOCIETY AND ACCESS TO ARCHIVAL INFORMATION

SODOBNO INFORMACIJSKO OKOLJE IN DOSTOPNOST DO ARHIVSKIH INFORMACIJ

 

Antonio MONTEDURO

THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON ACCESS TO OFFICIAL DOCUMENTS

KONVENCIJA SVETA EVROPE O DOSTOPU DO URADNIH DOKUMENTOV

 

Grazia TATÒ

ARCHIVIST: WHICH TRAINING?

ARHIVIST: KATERO IZOBRAŽEVANJE?

 

Peter Pavel KLASINC

ŠTUDIJ ARHIVISTIKE KOT ZNANSTVENE VEDE

SCIENTIFIC STUDY OF ARCHIVOLOGY

 

Sonja ANŽIČ KEMPER

DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ARHIVSKIH DELAVCEV V NEMŠKO GOVOREČIH DRŽAVAH

ADDITIONAL EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING OF ARCHIVISTS IN THE GERMAN SPEAKING COUNTRIES

 

Dijana PETRESKA

ARCHIVAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA NOWADAYS

IZOBRAŽEVANJE IZ ARHIVISTIKE V REPUBLIKI MAKEDONIJI DANES

 

Haris ZAIMOVIĆ

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA KAO DIO STRATEGIJE RAZVOJA BAŠTINSKIH USTANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

EDUCATION AND TRAINING AS PART OF THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF HERITAGE INSTITUTIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

IZOBRAŽEVANJE KOT DEL STRATEGIJE RAZVOJA DEDIŠČINSKIH USTANOV V BOSNI IN HERCEGOVINI

 

Vladimir ŽUMER

MEDNARODNI STANDARD ISO 15489 IN UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE V ORGANIH JAVNE UPRAVE, GOSPODARSKIH DRUŽBAH, PODJETJIH IN ZAVODIH V SLOVENIJI

INTERNATIONAL STANDARD ISO 15489 AND RECORDS MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION, CORPORATIONS, COMPANIES AND INSTITUTES IN SLOVENIA

 

Lenka PAVLIKOVÁ

RECORDS MANAGEMENT SYSTEM IN THE SLOVAK REPUBLIC

SISTEM UPRAVLJANJA Z DOKUMENTI NA SLOVAŠKEM

 

Živana  HEĐBELI, Tanja PETROVIČ, Nikola MOKROVIĆ

UREDSKO POSLOVANJE U HRVATSKOJ – STANJE STVARI

CROATIAN RECORDS MANAGEMENT - CURRENT SITUATION

PISARNIŠKO POSLOVANJE NA HRVAŠKEM – TRENUTNO STANJE

 

Azem KOŽAR

PEDESET GODINA ARHIVISTIČKE PERIODIKE U BOSNI I HERCEGOVINI (1961–2010)

FIFTY YEARS OF ARCHIVAL PERIODICALS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1961-2010)

PETDESET LET ARHIVISTIČNE PERIODIKE V BOSNI IN HERCEGOVINI (1961-2010)

 

Jovan P. POPOVIĆ

DA LI SAMO ZAKONODAVNO USTROJSTVO ARHIVSKE DELATNOSTI TREBA DA BUDE JEDINI PREDUSLOV USPJEŠNE ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE?

IS ARCHIVAL LEGISLATION THE ONLY REGULATORY CONDITION FOR THE SUCCESSFUL PROTECTION OF THE ARCHIVES?

ALI JE ARHIVSKA ZAKONODAJA EDINI POGOJ ZA USPEŠNO ZAŠČITO ARHIVSKEGA GRADIVA?

 

Mihaela TOPOLOVEC

ARHIVISTIČKA TERMINOLOGIJA – STANDARDIZACIJA JEZIKA ARHIVISTIKE

ARCHIVAL TERMINOLOGY – STANDARDIZATION OF ARCHIVAL LANGUAGE

ARHIVSKA TERMINOLOGIJA - STANDARDIZACIJA

 

Almira ALIBAŠIĆ

PROBLEMATIKA TERMINOLOGIJE U ARHIVSKOJ STRUCI

TERMINOLOGICAL PROBLEMS IN THE ARCHIVAL PROFESSION

PROBLEMATIKA TERMINOLOGIJE V ARHIVISTIKI

 

Zdenka SEMLIČ RAJH, Alenka ŠAUPERL

PROBLEMATIKA GESLJENJA IN OBLIKOVANJA DESKRIPTORJEV

PROBLEMS OF CREATING HEADINGS AND DESCRIPTORS 

  

Materialno varstvo


Jozef HANUS, Emília HANUSOVÁ

ARCHIVAL BUILDING – THE BASIC CONDITION FOR PROPER FUNCTIONING OF ARCHIVES

ARHIVSKA STAVBA – OSNOVNI POGOJ ZA NORMALNO DELOVANJE ARHIVA

 

Bojana SOVIČ

NASTAJANJE PROJEKTA NOVE ARHIVSKE STAVBE POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR

PREPARATION OF THE PROJECT FOR A NEW ARCHIVAL BUILDING OF THE REGIONAL ARCHIVES MARIBOR

 

Polona FILIPIČ, Primož HOČEVAR

PROJEKTNA ŠTUDIJA NOVE STAVBE POKRAJINSKEGA ARHIVA V MARIBORU

NEW ARCHIVAL BUILDING OF THE REGIONAL ARCHIVES MARIBOR – PROJECT STUDY

 

 

Marjeta ČERNIČ, Jedert VODOPIVEC

TISKANA IN POSLIKANA KNJIGA 16. STOLETJA – LASTNOSTI PAPIRJA IN TISKA

PRINTED AND COLORED BOOK OF THE 16TH CENTURY – PROPERTIES OF PAPER AND PRINT

 

Miroslav NOVAK

TVEGANJA IN UKREPI V ARHIVIH OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

RISKS AND MEASURES IN ARCHIVES AFTER NATURAL AND OTHER DISASTERS

  

 

Iz arhivske prakse


Dragan KRSMANOVIĆ

TEORETSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI SUKOBA PROPISA O ZAŠTITI TAJNOSTI I DOSTUPNOSTI ARHIVSKE GRAĐE – PRIMER ARHIVSKE GRAĐE OZN-a I KOS

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF SECRECY PROTECTION AND ACCESS TO ARCHIVES REGULATIONS CONFLICT – THE EXAMPLE OF DEPARTMENT FOR THE PROTECTION OF THE PEOPLE AND THE SECRET SERVICE ARCHIVES

TEORETIČNI IN PRAKTIČNI PROBLEMI KONFLIKTOV MED PREDPISI O TAJNOSTI PODATKOV IN DOSTOPNOSTI ARHIVSKEGA GRADIVA – PRIMER ARHIVSKEGA GRADIVA OZNE IN KOS

 

Gordana MOJSOSKA

ACCESS AND USE OF ARCHIVAL HOLDINGS IN THE STATE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

DOSTOP IN UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA V DRŽAVNEM ARHIVU REPUBLIKE MAKEDONIJE

 

Marta RAU SELIČ

UPORABA FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA V TEORIJI IN PRAKSI V LETIH 1968–2010

THE USE OF FILM ARCHIVES IN THEORY AND PRACTICE BETWEEN 1968 AND 2010

 

Džemila ČEKIĆ, Admir NEZIROVIĆ

DOSTUPNOST I KORIŠTENJE ARHIVSKE GRAĐE U HISTORIJSKOM ARHIVU SARAJEVO

ACCESS AND USE OF ARCHIVAL HOLDINGS IN THE HISTORICAL ARCHIVES OF SARAJEVO

DOSTOPNOST IN UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA V ZGODOVINSKEM ARHIVU SARAJEVO

 

Amira ŠEHOVIĆ

STANJE I ZAŠTITA REGISTRATURNE GRAĐE U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

ARRANGEMENT AND PRESERVATION OF RECORDS IN THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

STANJE IN ZAŠČITA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V USTANOVAH BOSNE IN HERCEGOVINE

 

Omer ZULIĆ

ULOGA ARHIVA U ZAŠTITI GRAĐE PRIVATIZIRANIH REGISTRATURA

ARCHIVES' ROLE IN PROTECTING RECORDS OF PRIVATIZED LEGAL ENTITIES

VLOGA ARHIVA PRI ZAŠČITI GRADIVA ZASEBNIH USTVARJALCEV

 

Miroslav DUČIĆ, Željko MARKOVIĆ

VALORIZACIJA ZAPISNIKA SEDNICA RADNIČKOG SAVETA I ZBORA RADNIKA PRIVREDNIH SUBJEKATA, KAO ISTORIJSKIH IZVORA

APPRAISAL OF ECONOMIC ENTITIES' WORKERS' COUNCIL AND ASSEMBLY MINUTES AS HISTORICAL SOURCES

VREDNOTENJE ZAPISNIKOV SEJ DELAVSKEGA SVETA IN ZBORA DELAVCEV GOSPODARSKIH SUBJEKTOV KOT ZGODOVINSKIH VIROV

 

Mina KUJOVIĆ

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO »NAPREDAK« – PODRUŽNICE U LJUBLJANI I MARIBORU (1936-1941)

BRANCH OFFICES OF THE CROATIAN CULTURAL ORGANIZATION »NAPREDAK« IN LJUBLJANA AND MARIBOR (1936-1941)

HRVAŠKO KULTURNO DRUŠTVO »NAPREDAK« – PODRUŽNICE V LJUBLJANI IN MARIBORU (1936–1941)

 

Branka KEREC, Gabrijela KOLBIČ

IZ ZBIRKE DROBNIH TISKOV UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR: DOKUMENTARNO SLIKOVNO GRADIVO IZ ZAPUŠČINE FRANA ŽIŽKA

FROM THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY’S EPHEMERA COLLECTION: DOCUMENTARY PICTURE MATERIALS FROM THE FRAN ŽIŽEK'S LEGACY

 

Jugoslav VELJKOVSKI

MEDJUNARODNI PROJEKTI I UNAPREDJENJE ARHIVISTIČKE DELATNOSTI: PROJEKAT SARADNJE DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU I ISTORIJSKOG ARHIVA GRADA NOVOG SADA

INTERNATIONAL PROJECTS AND PROMOTION OF ARCHIVAL ACTIVITIES: COOPERATION PROJECT BETWEEN THE STATE ARCHIVES IN OSIJEK AND HISTORICAL ARCHIVES OF THE CITY OF NOVI SAD

MEDNARODNI PROJEKTI IN NAPREDEK ARHIVSKE DEJAVNOSTI: PROJEKT SODELOVANJA DRŽAVNEGA ARHIVA V OSIJEKU IN ZGODOVINSKEGA ARHIVA MESTA NOVI SAD

 

Bojan CVELFAR

VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH ARHIVA V KNJIŽNI OBLIKI – POTREBA ALI NUJA?

GUIDE TO ARCHIVAL FONDS AND COLLECTIONS IN BOOK FORM - REQUIREMENT OR NECESSITY?

 

 

Slavko MLINARIČ

TRADICIJA PRIMAT (1901–2011) – SLAVIMO 110 LET

PRIMAT TRADITION (1901-2011) - CELEBRATING 110 YEARS

 

 

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba


Tatjana HAJTNIK

POSLOVNI, ORGANIZACIJSKI IN TEHNOLOŠKI POGOJI ZA IZPOLNJEVANJE DOLOČIL ZVDAGA: NOVA VERZIJA ETZ 2.0

BUSINESS, ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CONDITIONS FOR COMPLYING WITH THE PROTECTION OF DOCUMENTS AND ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT: THE NEW VERSION OF UNIFORM TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS 2.0

 

Marjan ANTONČIČ

NEKAJ RAZMIŠLJANJ OB PREDLOGU PRENOVE NORMATIVNE UREDITVE SISTEMA DOLGOROČNE HRAMBE DIGITALNIH GRADIV

SOME REFLECTIONS ON THE PROPOSAL FOR RENOVATION OF THE NORMATIVE REGULATION OF THE DIGITAL DOCUMENTS' LONG-TERM PRESERVATION SYSTEM

 

Joachim KEMPER

ZWISCHEN FACEBOOK, TWITTER UND BLOGS. NEUE ARBEITSFORMEN FÜR ARCHIVE UND ARCHIVARE – EIN KLEINES WEB 2.0-KONZEPT FÜR DAS STADTARCHIV SPEYER

BETWEEN FACEBOOK, TWITTER AND BLOGS. NEW FORMS OF WORK FOR ARCHIVES AND ARCHIVISTS BY THE EXAMPLE OF THE CITY ARCHIVES SPEYER

MED FACEBOOKOM, TWITTERJEM IN BLOGI. NOVE OBLIKE DELA ZA ARHIVE IN ARHIVISTE NA PRIMERU MESTNEGA ARHIVA SPEYER

 

Monika PÉKOVÁ

DIGITIZATION OF ARCHIVES AND THEIR PRESENTATION ON THE INTERNET  

DIGITALIZACIJA ARHIVSKEGA GRADIVA IN NJEGOVA PREDSTAVITEV NA SPLETU

 

Jasmina NIKOLIĆ, Dragan MILORADOVIĆ NIKOLIĆ

ARHIVSKI DOKUMENT OBRADJEN TEHNOLOGIJOM TREĆEG MILENIJUMA (ISKUSTVO ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC)

ARCHIVAL DOCUMENT PROCESSED WITH THE TECHNOLOGY OF THE THIRD MILLENNIUM (EXPERIENCES OF THE HISTORICAL ARCHIVES POŽAREVAC)

ARHIVSKI DOKUMENT, OBDELAN S TEHNOLOGIJO TRETJEGA TISOČLETJA (IZKUŠNJE ZGODOVINSKEGA ARHIVA POŽAREVAC)

 

Lejla KODRIĆ

MODELI SARADNJE ARHIVA, BIBLIOTEKA I MUZEJA PRI REALIZACIJI DIGITALNIH INFORMACIJSKIH USLUGA

MODELS OF COOPERATION BETWEEN ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS IN REALIZATION OF DIGITAL INFORMATION SERVICES

MODELI SODELOVANJA MED ARHIVI, KNJIŽNICAMI IN MUZEJI PRI REALIZACIJI DIGITALNIH INFORMACIJSKIH STORITEV

 

Karl HEINZ

ENARC – EUROPEAN NETWORK FOR ARCHIVAL COOPERATION. EIN BEISPIEL FÜR NACHHALTIGE ARCHIVVERNETZUNG IN EUROPA

ENARC – EUROPEAN NETWORK FOR ARCHIVAL COOPERATION. A CONSTANT ARCHIVAL NETWORK IN EUROPE

ENARC – EUROPEAN NETWORK FOR ARCHIVAL COOPERATION. PRIMER TRAJNE EVROPSKE ARHIVSKE MREŽE

 

Tatjana HAJTNIK

VSE, KAR MORA VODSTVO ORGANIZACIJE VEDETI O E-HRAMBI

EVERYTHING THE MANAGEMENT NEEDS TO KNOW ABOUT DIGITAL PRESERVATION

 

Selma ISIĆ

ARHIVSKA DJELATNOST U BOSNI I HERCEGOVINI I SAVREMENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

ARCHIVAL ACTIVITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

ARHIVSKA DEJAVNOST V BOSNI IN HERCEGOVINI TER SODOBNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

 

Aleksander LAVRENČIČ

ALTERNATIVNE MOŽNOSTI UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA – TERAPIJA ZA POMOČ STAROSTNIKOM

ALTERNATIVE OPTIONS OF USING ARCHIVES – THERAPY FOR ELDERLY PEOPLE

 

Katja ŠTURM

TEORETIČNI VIDIK PROJEKTA »EVROPSKI ZASLON«

PROJECT EUSCREEN - THEORETICAL VIEW

 

Maja NIKOLOVA

JEZIK I PISMO KAO ODRAZ ISTORIJSKIH PROMENA DIGITALIZOVANA ZBIRKA SVEDOČANSTVA – PEDAGOŠKI MUZEJ, BEOGRAD

LANGUAGE AND WRITING AS A REFLECTION OF HISTORICAL CHANGES - DIGITIZED COLLECTION OF SCHOOL CERTIFICATES - EDUCATIONAL MUSEUM, BELGRADE

JEZIK IN PISAVA KOT ODRAZ ZGODOVINSKIH SPREMEMB – DIGITALIZIRANA ZBIRKA SPRIČEVAL V PEDAGOŠKEM MUZEJU BEOGRAD

 

Stephen BIWALD

DER EINFLUSS DES ISAD(G) AUF STANDARDISIERTE ARCHIVINFORMATIONSSYSTEME

THE INFLUENCE OF ISAD(G) ON STANDARDIZED ARCHIVAL INFORMATION SYSTEMS

VPLIV ISAD(G) NA STANDARDIZIRANE ARHIVSKE INFORMACIJSKE SISTEME

 

Damjana PIRNAR, Sandi ROŽMAN

KRITIČNI POGLED PONUDNIKA AKREDITIRANE STORITVE NA ZVDAGA

PROTECTION OF ARCHIVES AND DOCUMENTS AND ARCHIVAL INSTITUTIONS ACT - A CRITICAL VIEW OF AN ACCREDITED SERVICE PROVIDER

 

Stane ŠTEFANČIČ, Marjan ANTONČIČ, Tomaž PERNE

ZAJEM, PRETVORBA IN PREDAJA URADNIH ELEKTRONSKIH EVIDENC ZA DOLGOROČNO HRAMBO

CAPTURE, CONVERSION AND TRANSFER OF OFFICIAL ELECTRONIC REGISTERS FOR LONG-TERM PRESERVATION

 

Marko NOVINŠEK

FIZIČNO ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA TER ARHIVSKI PROSTORI

CLASSICAL STORAGE OF RECORDS AND ARCHIVAL REPOSITORIES