Kolofon


TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 28.-30. marec 2012] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv = Regional Archives, 2012 (Velenje : Eurograf). - 661 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407 ; 11)Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Technical and field related problems of traditional and electronic archiving. - Besedila prispevkov v več jezikih. - 350 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. ali slov. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6507-45-5

930.25(082)

COBISS.SI-ID 68576513

 

 

 

TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja [Elektronski vir] : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne konference, Radenci, 28.-30. marec 2012 / urednica Nina Gostenčnik ; prevodi Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik. - El. zbornik. - Maribor : Pokrajinski arhiv = Regional Archives, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cmNasl. s prvega prikaza na zaslonu. - Nasl. v kolofonu tudi v angl.: Technical and field related problems of traditional and electronic archiving. - Besedila prispevkov v več jezikih. - Bibliografija. - Izvleček v slov. in angl. ter povzetek v angl. ali slov. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6507-47-9

930.25(082)(086.034.44)

COBISS.SI-ID 69270785

 

Uvodni nagovori


 Ivan FRAS

UVODNI NAGOVOR GLAVNEGA IN ODGOVORNEGA UREDNIKA

INTRODUCTION OF THE EDITOR IN CHIEF

 

David LEITCH

THE INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES IN THE INFORMATION AGE

MEDNARODNI ARHIVSKI SVET V INFORMACIJSKI DOBI

 

Damjan PRELOVŠEK

ARHIVI – ZGODOVINSKI SPOMIN NARODA

ARCHIVES - NATION'S HISTORIC MEMORY

 

Mitja ČANDER

PREDSTAVITEV PROJEKTA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE MARIBOR 2012

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE MARIBOR 2012: A PRESENTATION

PROJEKTI POKRAJINSKEGA ARHIVA MARIBOR V OKVIRU

Evropske prestolnice kulture Maribor 2012

 

 

Arhivska teorija


Jelka MELIK

VELJAVNI ARHIVSKI ZAKON, NJEGOVA SPREMEMBA IN DOPOLNITEV

THE CURRENT SLOVENIAN ARCHIVAL LEGISLATION AND ITS AMENDMENT

 

Peter Pavel KLASINC

SLOVENIJA NA POTI DO NOVEGA ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN O ARHIVIH

SLOVENIA ON ITS WAY TO A NEW LAW ON ARCHIVES AND ARCHIVAL INSTITUTIONS

 

Rik OPSOMMER

THE TOWN ARCHIVES OF IEPER: "PAST AND PRESENT"

MESTNI ARHIV IEPER: PRETEKLOST IN SEDANJOST

 

Dijana PETRESKA

ARCHIVES IN THE CONTEMPORARY INFORMATION SOCIETY

ARHIVI V SODOBNI INFORMACIJSKI DRUŽBI

 

Antonio MONTEDURO

UPDATING ON ARCHIVES: FACTS AND INITIATIVES

NOVOSTI PRI ARHIVIH: DEJSTVA TER INICIATIVE

 

Danijela BRANKOVIĆ

MESTO I ULOGA ARHIVA U SAVREMENOM INFORMATIČKOM DRUŠTVU STRATEGIJE RAZVOJA I LJUDSKI RESURSI

POLOŽAJ IN VLOGA ARHIVOV V SODOBNI INFORMACIJSKI DRUŽBI - RAZVOJNA STRATEGIJA IN ČLOVEŠKI VIRI

POSITION AND ROLE OF THE ARCHIVES IN THE CONTEMPORARY INFORMATION SOCIETY - DEVELOPMENT STRATEGY AND HUMAN RESOURCES

 

Lenka PAVLÍKOVÁ, Monika PÉKOVÁ

ARCHIVAL SCIENCE WITHOUT STANDARDS, POSSIBLE OR NOT?

ARHIVISTIKA BREZ STANDARDOV. MOŽNO ALI NE?

 

Bogdan Florin POPOVICI

GENERALLY ACCEPTED RECORDKEEPING PRINCIPLES® (GARP®): A PRESENTATION

PREDSTAVITEV SPLOŠNO SPREJETIH NAČEL HRAMBE DOKUMENTOV (GARP®)

 

Grazia TATÓ

THE ITALIAN NATIONAL ARCHIVAL SYSTEM (SAN - SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE ITALIANO): NEW PORTALS

ITALIJANSKI DRŽAVNI ARHIVSKI SISTEM: NOVI PORTALI

 

Miroslav DUČIĆ

NEKI ASPEKTI FINANSIRANJA ARHIVSKE DELATNOSTI U SRBIJI

NEKATERI VIDIKI FINANCIRANJA ARHIVSKE DEJAVNOSTI V SRBIJI

SOME ASPECTS OF FINANCING THE ARCHIVAL SERVICE IN SERBIA

 

Jasmina NIKOLIĆ

ARHIV I MARKETING, PRIMER ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC

ARHIV IN MARKETING, PRIMER ZGODOVINSKEGA ARHIVA POŽAREVAC

ARCHIVES AND MARKETING  - EXAMPLE OF THE HISTORICAL ARCHIVES POŽAREVAC

 

Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ

ULOGA I ZNAČAJ VANJSKE SLUŽBE U OČUVANJU ARHIVSKE GRAĐE

VLOGA IN POMEN ZUNANJE SLUŽBE ZA VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA

ROLE AND IMPORTANCE OF ARCHIVAL ADVISORY SERVICE IN PRESERVATION OF ARCHIVAL MATERIAL

 

Izet ŠABOTIĆ

KATEGORIZACIJA REGISTRATURA KAO FAKTOR ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE

KATEGORIZACIJA USTVARJALCEV DOKUMENTARNEGA GRADIVA KOT DEJAVNIK ZAŠČITE ARHIVSKEGA GRADIVA

CATEGORIZATION OF REGISTRIES AS A FACTOR FOR THE PROTECTION OF ARCHIVES

 

Silvijana LUKINIĆ, Ivana POSEDI

VREDNOVANJE GRADIVA - GDJE PRESTAJU OBAVEZE STVARATELJA, A POČINJU OBAVEZE ARHIVA PRI VREDNOVANJU GRADIVA

VREDNOTENJE GRADIVA - KJE SE KONČAJO OBVEZNOSTI USTVARJALCA IN PRIČNEJO OBVEZNOSTI ARHIVA PRI VREDNOTENJU GRADIVA

APPRAISAL OF ARCHIVES - WHERE DO CREATORS' OBLIGATIONS END AND ARCHIVES' OBLIGATIONS BEGIN?

 

Azem KOŽAR

OSOBENOSTI POSTDEJTONSKE TRANZICIJSKE EDUKACIJE ARHIVSKIH DJELATNIKA BOSNE I HERCEGOVINE (1996.–2011.)

ZNAČILNOSTI POSTDAYTONSKEGA TRANZICIJSKEGA IZOBRAŽEVANJA ARHIVSKIH DELAVCEV BOSNE IN HERCEGOVINE (1996–2011)

CHARACTERISTICS OF POST-DAYTON TRANSITIONAL EDUCATION OF ARCHIVAL EMPLOYEES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1996–2011)

 

Jugoslav VELJKOVSKI

PERCEPCIJA ARHIVA KOD ŠKOLSKE OMLADINE - IZ KULTURNO-PROSVETNE DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA GRADA NOVOG SADA

PERCEPCIJA ARHIVOV PRI ŠOLSKI MLADINI – IZ KULTURNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI ZGODOVINSKEGA ARHIVA MESTA NOVI SAD

YOUTH’S PERCEPTION OF ARCHIVES - CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE HISTORICAL ARCHIVES OF THE CITY OF NOVI SAD

 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ ARHIVISTIKE V SLOVENIJI: PROJEKT HERITAGE LIVE

POSTGRADUATE STUDIES OF ARCHIVAL SCIENCE IN SLOVENIA: HERITAGE LIVE PROJECT

 

Ludvik TOPLAK, Peter Pavel KLASINC

DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ARHIVISTIKE IN DOKUMENTOLOGIJE

MASTER'S STUDIES OF ARCHIVAL SCIENCE AND DOCUMENTOLOGY

 

Mateja JERAJ

ARHIVSKO GRADIVO KULTURNIH USTANOV – LASTNO VARSTVO DA ALI NE?

IN-HOUSE PROTECTION OF ARCHIVAL MATERIAL IN CULTURAL ESTABLISHMENTS: FOR OR AGAINST?

 

Jovan P. POPOVIĆ

PRAVNA ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA ARHIVSKU GRAĐU KOJA SE NALAZI U MUZEJIMA I BIBLIOTEKAMA, NJENO KORIŠĆENJE I NORMATIVNO RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI MUZEJA, ARHIVA I BIBLIOTEKA

PRAVNA ZAŠČITA KULTURNIH DOBRIN S POSEBNIM OZIROM NA ARHIVSKO GRADIVO, KI SE NAHAJA V MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, NJEGOVA UPORABA IN NORMATIVNA RAZDELITEV PRISTOJNOSTI MUZEJEV, ARHIVOV IN KNJIŽNIC

LEGAL PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE WITH A SPECIAL REFERENCE TO ARCHIVAL MATERIAL HELD BY MUSEUMS AND LIBRARIES, ITS USE AND NORMATIVE DIVISION OF RESPONSIBILITIES AMONG MUSEUMS, ARCHIVES AND LIBRARIES

 

Josef HANUS, Emília HANUSOVÁ

ARCHIVES AND LIBRARIES - POSSIBILITIES AND NECESSITY FOR PROFESSIONAL COOPERATION

ARHIVI IN KNJIŽNICE - MOŽNOSTI IN NUJNOST STROKOVNEGA SODELOVANJA

Arhivska praksa


Ramë MANAJ

INDEPENDENCE OF THE ARCHIVAL SERVICE IN KOSOVO

NEODVISNOST ARHIVSKE SLUŽBE NA KOSOVU

 

Nikola MOKROVIĆ, Živana HEĐBELI

DOCUMENTA: SLUČAJ ZASNIVANJA ARHIVA U ORGANIZACIJI CIVILNOG DRUŠTVA

DOCUMENTA: PRIMER VZPOSTAVITVE ARHIVA V CIVILNODRUŽBENI ORGANIZACIJI 

DOCUMENTA: THE CASE OF ESTABLISHING AN ARCHIVES IN A CIVIL SOCIETY ORGANIZATION

 

Muhamed MUSA

PONUDE ZA IZRADU PROJEKATA ARHIVA U CILJU OBEZBJEĐENJA SREDSTAVA I ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE

PONUDBE ZA IZDELAVO ARHIVSKIH PROJEKTOV S CILJEM ZAGOTOVITI SREDSTVA IN ZAŠČITO ARHIVSKEGA GRADIVA

OFFERS FOR DEVELOPING ARCHIVAL PROJECTS AIMED AT ACQUIRING RESOURCES AND PROTECTING ARCHIVAL MATERIAL

 

Milena GAŠIĆ, Sedajlija GUŠIĆ

O SREĐIVANJU, OBRADI, MIKROFILMOVANJU I KORIŠTENJU FONDOVA IZ PERIODA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

O UREJANJU, OBDELAVI, MIKROFILMANJU IN UPORABI FONDOV IZ OBDOBJA NEODVISNE DRŽAVE HRVAŠKE

ABOUT ARRANGEMENT, PROCESSING, MICROFILMING AND USE OF ARCHIVES FROM THE PERIOD OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA

 

Jusuf OSMANI

THE PROBLEM OF SELECTING ARCHIVAL MATERIAL AND DISPOSING INVALID DOCUMENTARY MATERIAL IN KOSOVO

PROBLEMATIKA ODBIRANJA ARHIVSKEGA GRADIVA IN IZLOČANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA KOSOVU

 

Esaf LEVIĆ

STVARANJE USLOVA ZA DOSTUPNOST ARHIVSKE GRAĐE KROZ SARADNJU U IPA PROJEKTIMA – PRIMJER AKTIVNOSTI ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA

USTVARJANJE POGOJEV ZA DOSTOPNOST ARHIVSKEGA GRADIVA PREKO SODELOVANJA V IPA- PROJEKTIH: PRIMER AKTIVNOSTI ARHIVA TUZELSKEGA KANTONA

CREATING CONDITIONS FOR ACCESS TO ARCHIVES THROUGH COOPERATION IN IPA PROJECTS – ACTIVITIES OF THE ARCHIVES OF THE TUZLA CANTON

 

Gordana MOJSOSKA

EVENTS AND PEOPLE FROM THE NEWEST HISTORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERSONAL FONDS OF THE STATE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

DOGODKI IN LJUDJE IZ NOVEJŠE ZGODOVINE REPUBLIKE MAKEDONIJE V LUČI OSEBNIH FONDOV DRŽAVNEGA ARHIVA REPUBLIKE MAKEDONIJE

 

Željko MARKOVIĆ

POVODI DOLAZAKA SLOVENAČKIH GRAĐANA U GRAD UŽICE  (1941-2011)

RAZLOGI ZA PRIHODE SLOVENCEV V UŽICE (1941–2011)

REASONS FOR SLOVENIAN ARRIVALS TO THE CITY OF UŽICE (1941–2011)

 

Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIČ, Bojan ERKER

PRIMER DOBRE PRAKSE JAVNEGA PODJETJA MARIBORSKI VODOVOD PRI KLASIČNEM ARHIVIRANJU IN PREHODU NA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

CLASSIC ARCHIVING AND TRANSITION TO E-ARCHIVING AT THE PUBLIC COMPANY MARIBORSKI VODOVOD - EXAMPLE OF GOOD PRACTICE

 

Metka BUKOŠEK

PROBLEMI HRANJENJA SODNEGA GRADIVA NA SODIŠČIH

PROBLEMS OF STORING JUDICIARY RECORDS AT COURTS

 

Lajos KÖRMENDY

BUILDING AN AUTOMATED REPOSITORY ASSESSMENT SYSTEM IN THE NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY

VZPOSTAVLJANJE AVTOMATSKEGA SISTEMA ZA OCENO SKLADIŠČ V MADŽARSKEM DRŽAVNEM ARHIVU

 

Meta KOJC, Jasna MALEŠIČ

PRIPRAVA GRADIVA ZA RAZSTAVO "VEDUTE SLOVENSKIH KRAJEV"

PREPARING MATERIAL FOR THE EXHIBITION "VEDUTE OF SLOVENE SITES"

 

Alenka STARMAN, Vesna GOTOVINA

PROJEKT PRIPRAVE RAZSTAVE OB 20. OBLETNICI PLEBISCITA 1990: PROBLEMSKI VIDIKI

PREPARING THE EXHIBITION AT THE 20TH ANNIVERSARY OF THE PLEBISCITE 1990: PROBLEM ANALYSIS

 

Lilijana URLEP

INKUNABULE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR: SPLOŠEN PREGLED IN MATERIALNO STANJE 

INCUNABULA IN THE ARCHIEPISCOPAL ARCHIVES MARIBOR: GENERAL OVERVIEW AND MATERIAL CONDITION

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba


Tatjana HAJTNIK

METODOLOGIJA PRESOJE IZVAJANJA NOTRANJIH PRAVIL PO ZVDAGA

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL RULES FOR CAPTURE AND LONG-TERM DIGITAL PRESERVATION

 

Jože ŠKOFLJANEC

DOBRE PRAKSE E-ARHIVIRANJA

BEST PRACTICES OF E-ARCHIVING

 

Hans WAALWIJK

BORN-DIGITAL RECORDS AS TRUSTWORTHY ORIGINALS. COMPARING LEGISLATION

IZVORNI DIGITALNI DOKUMENTI KOT ZAUPANJA VREDNI ORIGINALI. PRIMERJAVA ZAKONODAJ

 

Wojciech WOŹNIAK

FROM RECORDS MANAGEMENT AT THE PUBLIC SECTOR AGENCIES TO ARCHIVAL MANAGEMENT - MODEL OF ACQUISITION OF ELECTRONIC RECORDS IN POLAND

OD UPRAVLJANJA Z DOKUMENTI V JAVNEM SEKTORJU DO UPRAVLJANJA Z ARHIVSKIM GRADIVOM – MODEL PREVZEMA ELEKTRONSKIH ZAPISOV NA POLJSKEM

 

Žarko ŠTRUMBL

DOLGOROČNA HRAMBA ARHIVSKEGA GRADIVA V PAPIRNI IN E-OBLIKI

LONG-TERM PRESERVATION OF ARCHIVES IN PAPER AND ELECTRONIC FORM

 

James LOWRY

MANAGEMENT AND PRESERVATION OF DIGITAL RECORDS IN TANZANIA

UPRAVLJANJE IN HRAMBA DIGITALNIH ZAPISOV V TANZANIJI

 

Joachim KEMPER

ARCHIVES OPEN – OFFENE ARCHIVE? EIN PRAXISBERICHT

ARCHIVES OPEN - OPEN ARCHIVES? A CASE STUDY

ARCHIVES OPEN - ODPRTI ARHIVI? ŠTUDIJA PRIMERA

 

Aleš MATIJEVIČ

EVROPSKI ARHIVSKI PORTAL APENET

ARCHIVES PORTAL EUROPE

 

Selma ISIĆ

ZNAČAJ ODABIRA, PRIPREME I SREĐIVANJA ARHIVSKE GRAĐE ZA PROCESE DIGITALIZACIJE

POMEMBNOST ODBIRANJA, PRIPRAVE IN UREJANJA ARHIVSKEGA GRADIVA ZA PROCES DIGITALIZACIJE

IMPORTANCE OF SELECTION, PREPARATION AND ARRANGEMENT OF ARCHIVAL MATERIAL FOR DIGITIZATION PROCESSES

 

Branka KEREC

DIGITALIZIRANI KNJIŽNIČNI KATALOG UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR – VIR PODATKOV O STAREJŠEM KNJIŽNIČNEM GRADIVU

DIGITALIZED LIBRARY CATALOGUE OF THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY -  THE SOURCE OF INFORMATION ABOUT OLDER LIBRARY MATERIALS 

 

Maja NIKOLOVA

SEĆANJE NA ŠKOLSKE DANE – DIGITALNI ZAPIS SEĆANJA

SPOMINI NA ŠOLSKE DNI – DIGITALNI ZAPIS SPOMINOV

MEMORIES OF A STUDENT`S AGE - DIGITAL RECORDINGS OF MEMORIES

 

Bojan KOSI, Martin ŽVELC

MEDIATEKA - SLUŽBA ZA DIGITALIZACIJO IN TRAJNO HRAMBO AVDIO VSEBIN

MEDIATHEQUE - SERVICE FOR DIGITALIZATION AND LONG-TERM STORAGE OF AUDIO CONTENTS

 

Aleksander LAVRENČIČ

ZAKAJ MESEC MENJA OBLIKO (PERCHE LA LUNA CAMBIA FORMA?) ALI SPREMEMBE FORMATA TELEVIZIJSKE SLIKE IN VPLIV SPREMEMB NA DELO V ARHIVIH

WHY THE MOON CHANGES ITS FORM (PERCHE LA LUNA CAMBIA FORMA?) OR CHANGING THE FORMAT OF TELEVISION PICTURE AND ITS CONSEQUENCES IN THE AUDIOVISUAL ARCHIVES

 

Jožica HAFNER, Rok OMAHEN

AVDIOVIZUALNI ARHIVI NA NOVIH MEDIJSKIH PORTALIH

AUDIOVISUAL ARCHIVES ON NEW MEDIA PORTALS

 

Ciril GALE

DOKUMENTALISTI DELNO DELAJO DOMA

DOCUMENTALISTS PARTLY WORK FROM HOME

 

Ivan ŠIJANEC

ARHIVIRANJE V iOBLAKU

ARCHIVING IN THE iCLOUD

 

Luka HOJNIK

PASTI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU IN HRAMBI DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA

RECORDS AND ARCHIVES MANAGEMENT AND TRAPS OF  PERSONAL DATA PROTECTION

 

Branko GODEC

NE SKRBITE, UPRAVLJANJE E-ARHIVA JE LAHKO PREPROSTO!

DO NOT WORRY, MANAGING AN E-ARCHIVES CAN BE SIMPLE!

Arhivski informacijski sistemi


Manuel KEHRLI

MONUMENTAL CASE WITH SCOPEARCHIV

SCOPEARCHIV IN SPOMENIŠKO VARSTVO

 

Jean-Marc COMMENT

L'UTILISATION DU LOGICIEL SCOPEARCHIV AUX ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES

THE USE OF SCOPEARCHIV SOFTWARE BY THE SWISS FEDERAL ARCHIVES

UPORABA PROGRAMSKE OPREME SCOPEARCHIV V ŠVICARSKEM ZVEZNEM ARHIVU

 

Leopold MIKEC AVBERŠEK

EVIDENCA UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE NAMENE V SCOPEARCHIVU

RECORDING THE USE OF ARCHIVES FOR SCIENTIFIC RESEARCH PURPOSES WITH SCOPEARCHIV

 

Boštjan ZAJŠEK

OBLIKOVANJE NASLOVOV POPISNIH ENOT GLEDE NA MEDNARODNE ARHIVSKE STANDARDE, NOVE INFORMACIJSKE SISTEME SLOVENSKIH JAVNIH ARHIVOV TER NJIHOVE UPORABNIKE

FORMING TITLES OF DESCRIPTION UNITS WITH REGARD TO THE INTERNATIONAL

ARCHIVAL STANDARDS, THE NEW INFORMATION SYSTEMS OF SLOVENIAN PUBLIC ARCHIVES AND THEIR USERS

 

Miroslav NOVAK

SIGNATURA KOT ENTITETA ARHIVSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV  

REFERENCE CODE AS AN ENTITY OF AN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM

 

Zdenka SEMLIČ RAJH

ARHIVSKI ZAPISI IN POSTOPKI SLEDENJA V ARHIVSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU

ARCHIVAL RECORDS AND METHODS OF AUDIT TRAIL IN AN ARCHIVAL INFORMATION SYSTEM