S spletne strani lahko snamete prispevke za lastno uporabo. Ponatis celote ali posameznih delov ni dovoljen brez pristanka založnika.

 

Zbornik je v knjižni obliki dostopen tudi preko sistema COBISS.NET.


Slavica Tovšak: Uvod v posvetovanje


Posvetovanje je tudi v letu 2005 ostalo zvesto dolgoletni tradiciji, ki temelji na iskanju rešitev in spoznavanju novosti s področja klasičnega in vse bolj tudi elektronskega arhiviranja. Ohranili smo vsebinske sklope, ki bravnavajo bistvena vprašanja sodobne arhivske teorije in prakse: vsebinski problemi klasičnega arhiviranja pri ustvarjalcih in v arhivih, tehnični problemi klasičnega arhiviranja pri ustvarjalcih in v arhivih; problemi arhiviranja novih nosilcev informacij s poudarkom na informatiki v arhivih in arhivskih službah, aktualne novosti v arhivistiki in arhivski službi doma in v tujini inpovezovanje med arhivi, muzeji, knjižnicami.

(36 kb).

Vladimir Žumer: Arhiviranje elektronskih zapisov v luči slovenskih predpisov.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 9-46

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Prispevek predstavlja postopke in pogoje arhiviranja elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb, ki jih določajo slovenski predpisi, celovito pa jih zajema predlog novega slovenskega zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Z elektronskim arhiviranjem zapisov je neločljivo povezano tudi arhiviranje elektronskega arhivskega gradiva, ki ima kot kulturni spomenik trajen pomen za znanost ali kulturo ter trajno pravno varnost subjektov.

(261 kb).

 

Claes Gränström: E- uprava in upravljanje z dokumenti - zahteve, problemi in rešitve.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 47-63.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Prispevek obravnava pogoje v družbi, v kateri prihaja do velikega porasta kompleksnih elektronskih dokumentov, pravico dostopa do gradiva, internacionalizacijo in strukturne spremembe. Avtor izpostavlja cilje arhivskega dela in se osredotoča na nekatere pomembne vidike vodenja arhivov (arhivskega menedžmenta) s političnega stališča. V nadaljevanju obravnava nekatere nove oblike mednarodnega sodelovanja v okviru Evropske Unije, kot so Resolucija o arhivih, EBNA in DLM.

slov. (106 kb), engl. (99 kb).

 

Richard Blake: Ohranjanje avtentičnih elektronskih informacij. Interpretacija bistvenih značilnosti zapisov, kot jih za določanje kriterijev hrambe definira ISO 15489


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 64-94.

Izvirnik v angleščini prevod slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Prispevek predstavlja možnosti uporabe mednarodnega standarda ISO 15489 za upravljanje z dokumenti, za določanje strogih kriterijev hrambe elektronskih zapisov in predlaga uporabo intelektualnega okvirja za kategorizacijo dokumentov glede na bistvene komponente, ki so potrebne za vzdrževanje ključnih značilnosti dokumentov, kot jih definira ISO 15489. Standard zagotavlja definicijo, iz česa je sestavljen dokument/zapis, da je avtentičen, zanesljiv, neokrnjen in uporaben.

Za takšno kategorizacijo dokumentov moramo določiti natančne elemente, ki jih je potrebno ohraniti za vzdrževanje obravnavanih dokumentov kot avtentičnih, tako, kot jih definira standard. Da bi omogočil zahtevano analizo, prispevek daje pregled priporočenih značilnosti in jih poskuša razčleniti s postavljanjem cele vrste vprašanj, na katera moramo odgovoriti, če želimo identificirati ključne oblike značilnosti, ki jih mora vsebovati vsaka kategorija dokumentov.

slov. (130 kb); engl. (139 kb).

 

Andrea Hänger: Funkcionalne zahteve za upravljanje z e-arhivi in arhiviranje: Nemški koncept DOMEA.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 95-108.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Prispevek predstavlja koncept za hrambo in arhiviranje elektronskega gradiva v Zvezni Republiki Nemčiji. Koncept je sestavni del osnovnega koncepta DOMEA, kar je angleška kratica za Pisarniško poslovanje in elektronsko arhiviranje v delovnih procesih, podprtih z informacijsko tehnologijo (Document Management and Electronic Archiving in IT- supported business processes), in je širša zahteva nemške državne uprave za upravljanje z informacijami. Prispevek predstavlja obstoječe elektronsko gradivo, bistvene poudarke osnovnega koncepta DOMEA in nov koncept izločanja.

slov. (92 kb); engl. (92 kb).

 

Jan Dalsten Sørensen: Od informacijsko tehnoloških sistemov do arhivov.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 109-120.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Članek obravnava izzive, ki jih predstavlja digitalizacija državne uprave in opisuje ravnanje Danskega državnega arhiva pri valorizaciji in prevzemanju elektronskega gradiva. Avtor izpostavlja nekatera področja razvoja in prioritete.

slov. (84 kb); engl. (87 kb).

 

Terje Pettersen Dahl: Proces prenosa elektronskega arhivskega gradiva v Norveški državni arhiv.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 121-134.

Izvirnik v angleščini, prevod v slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Prispevek predstavlja proces prenosa elektronskega arhivskega gradiva. Obravnava vse faze od ugotavljanja elektronskega gradiva državne in javne uprave pa do dolgoročne hrambe zapisov v obliki elektronskega gradiva. Prispevek vključuje tudi seznam standardov in orodij, ki se uporabljajo v procesu testiranja.

slov. (87 kb); engl. (89 kb).

 

Jacqueline Slats: Od digitalne minljivosti do digitalne trajnosti.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 135-158.

Izvirnik v angleščini prevod slovenščini, izvleček v slovenščini, povzetek v angleščini.

Glede na nizozemski arhivski zakon in predpise se arhivsko gradivo predaja dvajset let po nastanku v "dobrem stanju, urejeno in dostopno". Za digitalno gradivo pomeni dvajset let več kot je njegova življenjska doba. Zaradi tega je Nizozemski državni arhiv skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve oktobra 2000 pričel z raziskovalnim projektom digitalne hrambe (Digital Preservation Testbed), s pomočjo katerega bi zagotovili predpise za primeren pristop k varstvu digitalnega gradiva.

slov. (118 kb); engl. (121 kb).

 

Marjan Mali: Uporaba programa za pisarniško poslovanje Lotus Notes spis 1.45 v praksi s poudarkom na elektronskem arhivu.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 159-165.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Prispevek opisuje praktično uporabo enega od programov za podporo pisarniškemu poslovanju in s tem tudi arhiviranju dokumentarnega gradiva. Gre za program SPIS 1.45, ki deluje v Lotus Notes okolju in ki ga je za potrebe upravnih enot izdelal SRC d. o. o. iz Ljubljane. Poudarek je predvsem na praktičnemu vidiku uporabe tega programa za področje arhiviranja dokumentarnega gradiva.

(105 kb).

 

Darija Plevel: Praktične izkušnje pri vzpostavljanju, prevzemanju, vzdrževanju in uporabi zbirk osebnih podatkov.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 166-175.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku želim predstaviti glavne zbirke osebnih podatkov, ki smo jih v Arhivu RS vzpostavili za pomoč pri uporabi arhivskega gradiva. Zbirke so nastale kot prepisi klasičnih kartotek že pri ustvarjalcu arhivskega gradiva ali kasneje ob urejanju in zbiranju gradiva. Predstaviti želim probleme in rešitve prevzemanja ter uporabo. Z upravljanjem teh zbirk smo pridobili dragocene izkušnje, ki jih bomo lahko uporabili pri odločitvah v zvezi s prevzemanjem elektronskega arhivskega gradiva.

(119 kb).

 

 

Urška Kežmah, Boštjan Kežmah: Sestava in arhiviranje elektronskih notarskih listin).


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 176-183.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

S sprejemom novele ZN-C je zakonodajalec omogočil razvoj elektronskih notarskih storitev. Prispevek zato podrobneje obravnava možnosti za sestavo in hrambo elektronskih notarskih listin. Vseh listin, ki jih sestavlja v okviru klasičnega poslovanja, pa notar ne more sestaviti tudi elektronsko. To velja zlasti za notarski zapis, saj se za njegovo sestavo zahteva posebna obličnost ter drugi pogoji, ki jih določa ZN.

(102 kb).

 

 

Zvone Štor: Strojni prevajalniki in arhivi.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 184-188.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Tehnologija strojnega prevajanja omogoča, da računalnik samodejno prevede določen tekst. S tem postanejo elektronski arhivi, članki in dokumenti dostopnejši, kar pa ne velja samo za tujce, ki jih zanima Slovenija, pač pa tudi za slovenske uporabnike, ki bi radi prebirali denimo kitajske časopise. Prve izkušnje z integracijo takšnega sistema v arhiv časopisnih člankov so pozitivne, vendar pa zahteva vzdrževanje in analiza delovanja sistema veliko pozornosti.

(83 kb).

 

Žarko Štrumbl: Hramba elektronske dokumentacije v povezavi z roki hrambe.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 189-195.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor dokazuje, da postaja z večjim številom elektronskih dokumentov in tudi elektronsko podpisanih dokumentov, varno arhiviranje vedno bolj pomembno. Opozarja na probleme, ki se pojavljajo v zvezi z nastankom e-arhivov in e-dokumentacije.

(83 kb).

 

Branko Bubenik: Principi managementa TV arhiva.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 199-202.

Izvirnik v hrvaščini, izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Na osnovi 30 godišnjeg iskustva vođenja TV arhiva HRT-a, sistematizirao sam principe i preporuke za upravljanje TV arhivom.

(72 kb).

 

 

Aleksander Lavrenčič: Ukrepi za zavarovanje filmskega arhivskega gradiva in preprečevanje širjenja okužbe z ocetnim sindromom.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 203-210.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V filmskih arhivih širom po svetu se bojujemo proti ocetnemu sindromu, ki povzroča razpad triacetatnih filmov. Zavedamo se, da primerni pogoji skladiščenja filma odigrajo odločilno vlogo pri preprečevanju okužbe. S pomočjo indikatorjev, nameščenih v filmskih škatlah, lahko zlahka odkrijemo prisotnost povečane kislosti. V filmskem laboratoriju okužene filme restavrirajo, vsebino pa presnamejo na digitalne nosilce.

(129 kb).

 

Marta Rau Selič: Slovenska filmska dediščina – posvečeno 100 letnici slovenskega filma.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 211-223.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Film je dragocen vir za proučevanje zgodovine in vloge človeka v njej. Največkrat je rezultat kolektivnega dela. Tudi varstvo filmske dediščine zahteva strokovnjake iz več področij in njihovi prispevki k varstvu filmskega arhivskega gradiva so polni različnih pristopov, človeških stikov in odnosov. Učijo nas, naj naše delo vodijo strokovnost, svoboda, dojemljivost za novosti in napredek, zavest o nikdar končanem učenju, ne oziraje se na kratkoročne cilje trenutnih opcij. To je še posebej zavezujoče za filmske arhive, kjer smo dolžni ohraniti »spomin« za bodoče rodove.

(2,8 mb).

 

 

Zvone Štor: Časopisni arhivi in komercializacija.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 224-229.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Medijske dokumentacije morajo v času elektronskih komunikacij bistveno spremeniti način dela, v določenih primerih celo nekatere dogodke vnaprej predvidevati. Že pogled na nabor funkcionalnosti, ki jih ponujajo posamezni časopisni arhivi, nam povejo marsikaj o njihovih ambicijah. Vedno bolj jasno se kaže perspektiva, da zbiranje člankov ni dovolj. Internetno razvajen uporabnik je namreč temelj nove arhivske stvarnosti.

(343 kb).

 

Izet Šabotić: Oblici forme obrazovanja arhivara u registraturama. Iskustva arhiva u Tuzli.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilniega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 233-239.

Izvirnik v bosanščini, izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v nemščini.

Značajnu ulogu u ukupnoj zaštiti i rukovanju arhivskom građom u nastajanju imaju arhivski zaposlenici u registraturama. Kako bi isti odgovorili velikom broju otvorenih problema, neophodno je njihovo permanentno obrazovanje. U saopćenju je dat kratak presjek formi i oblika dopunskog obrazovanja arhivara na području nadležnosti Arhiva u Tuzli.

(93 kb).

 

Peter Wiesflecker: Die wissenschaftliche Ausbildung der Archivare in Österreich.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 240-247.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Der Autor befaßt sich in seinem Beitrag mit der wissenschaftlichen Ausbildung der Archivare in Österreich, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert am Institut für Österreichische Geschichtsforschung erfolgte, deren Absolventen zuletzt mit einem master-degree im Rahmen eines post-graduate-Studium abschlossen. Mit Wintersemester 2005/2006 wird es an diesem Institut möglich sein, das dreijähriges Diplomstudium „Geschichtsforschung, Historische Hilfswissenschaften und Archivwissenschaft“ zu absolvieren.

(110 kb).

 

Miroslav Novak: Načini in oblike izobraževanja v sistemu »AERISS«.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 248-262.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v prispevku predstavi oblike in načine izobraževanja za potrebe vzpostavljanja in delovanja slovenskega vzajemnega arhivskega informacijskega sistema AERISS. V tem okviru predlaga individualni pristop k oblikovanju potrebnih strokovnih profilov. Meni, da je potrebno ob tem upoštevati tako profil posameznika in njegova nagnjenja, kot tudi njegove vloge v procesu arhiviranja in v samem sistemu AERISS.

S stališča količine potrebnega znanja za posamezne profile je potrebno vzpostaviti več stopenj. Vsaka stopnja mora biti ustrezno priznana znotraj stroke in formalizirana v okviru obstoječega ali dopolnjenega sistema izobraževanja arhivskih strokovnih delavcev Slovenije. Pri tem opozarja, da zastavljene cilje lahko dosegamo le postopoma in dolgoročno usklajeno. Pri izvedbi tega dela pa se bodo morali vsi udeleženci obnašati zelo racionalno zaradi omejenih virov in potrebnega časa za izvedbo izobraževanja.

(172 kb).

 

Nada Čibej: Upravljanje z zapisi in metapodatki v ISO standardih.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 265-275.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Informacijska tehnologija in ustvarjanje elektronskih oblik gradiva nas je prisilila v to, da smo spremenili razmišljanje o arhivih in arhiviranju. Arhivisti posodabljajo svoje znanje o sistemih poslovanja, ustvarjalci pa o sistemih arhiviranja. Strokovna javnost vse več pozornosti posveča problematiki elektronske dokumentacije. Tudi zavest o pomembnosti dokumentov in posledično elektronskega arhivskega gradiva je pripeljala do ugotovitev, da je za doseganje verodostojnosti dokumentov, pravne veljave, identitete in dolgoročne hrambe poleg nosilcev pomemben predvsem kontekst. Zavoljo tega so nastali številni mednarodni in nacionalni standardi, med njimi tudi v prispevku obravnavani ISO 23081-1, IEC 82045-2 in projekt InterPARES, ki obravnavajo pomen konteksta in priporočajo vpeljavo metapodatkovnih shem v informacijske sisteme za upravljanje z dokumenti/zapisi.

(125 kb).

 

Boriša Radovanović: Neka iskustva Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu na zaštiti arhivske gradje u ratnim uslovima 1999. godine.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 276-282.

Izvirnik v srbščini¸ izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v nemščini.

Autor se u radu bavi zaštitom arhivske gradje u specijalnim ratnim uslovima u kojima se našao Istorijski arhiv Šumadije u Kragujevcu 1999. godine, kada su mogla netragom da nestanu najvredniji fondovi ovog Arhiva, i da bude uništena arhivska gradja ove važne srpske oblasti. Iskostva Istorijskog arhiva Šumadije su veoma dragocena za sve koji se bave zaštitom arhivske gradje, posebno ako se nadju u neposrednoj ratnoj opasnosti ili ratu. Ovo utoliko više ako se zna da je Arhiv Šumadije jedina ustanova u svetu koja je bila u poslednjih pola veka bombardovana a 1999. godine doživela svu tragiku savremenih ratnih dejstava.

(479 kb).

 

Elisabeth Schöggl-Ernst: Die Problematik der Aktenlager von Registraturbildnern.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 283-289.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Beratende Tätigkeit der Archivare bei den aktenbildenden Stellen, welche einfache bauliche und kostengünstige Maßnahmen zur Erhaltung einer konstant niedrigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie den Umgang mit dem Archivmaterial umfassen, senken die Folgekosten bei der Übernahme von Archivgut und ermöglichen die längerfristige Haltbarkeit dieses Kulturgutes.

(417 kb).

 

Anđelko Terzić: Zgrada arhiva Brčko Distrikta - Izgradnja prvog namjenskog objekta u BiH.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilniega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 290-294

Izvirnik v srbščini, izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Analiza stanja arhivske građe u Distriktu Brčko, Prijedloga za objedinjavanje i modernizaciju arhiva i Elaborata o opravdanosti osnivanja Arhiva. Principi, načela, standardi i normativi korišteni prilikom projektovanja i izgradnje objekta.

(85 kb).

 

Elke Hammer-Luza: Das Steiermärkische Landesarchiv und seine werkstätten für Restaurierung und Handbuchbinderei.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 295-302.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Im Steiermärkischen Landesarchiv gibt es zwei Werkstätten zur Bestandserhaltung. Die Werkstätte für Restaurierung beschäftigt sich vor allem mit Mengenrestaurierung von Papier und ist auf Schäden spezialisiert, die durch Schimmelpilze verursacht werden. Die Handbuchbinderei saniert die Einbände von buchförmigen Archivalien.

(3,4 mb).

 

Darko Rubčić: Metodologija rada službe zaštite arhivskog gradiva izvan arhiva.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 303-306.

Izvirnik v hrvaščini, izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Razvojem društva, jačanjem pojedinih država, metode zaštite, tj prikupljanja i čuvanja pisane baštine počinju se razlikovati. Jedan dio međunarodne zajednice uspostavlja organiziranu zaštitu arhivskog gradiva, dok drugi dio, onaj manje razvijeni, još uvijek ovisi o savjesnim pojedincima i zajednicama ( crkva itd). Razlike koje su se pojavile nisu suštinske. Naime, radi se o slijedećem, i dalje svi moramo komunicirati sa stvarateljima gradiva, znači, komunikacija je temelj svih aktivnosti i osnovni metodološki pristup. Međutim, putem kojih modela obavljamo zaštitu ponešto se razlikuju. Dok kod nas arhivi još uvijek obavljaju niz stručno-tehničkih poslova (nadzor, savjeti u svezi sa uvjetima čuvanja, sređivanja, izlučivanja itsl), u drugim zemljama taj dio posla obavljaju stvaratelji (records managment).

(78 kb).

 

 

Sejdalija Gušić: Implikacije neuslovnog smještaja arhivske građe na efikasnost rada Istorijskog arhiva Sarajevo.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 307-311

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Saopćenje se bavi prvenstveno problemom neuslovnog smještaja arhivske građe i njegovim uticajem na efikasnost u radu Istorijskog arhiva Sarajevo.

(87 kb).

 

Jedert Vodopivec, Jana Ludvik: Vrste poškodb in stopnje ohranjenosti starejšega gradiva v obliki knjige na primeru dela zbirke urbarjev arhiva Republike Slovenije.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 312-323.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Sleherni popis in pregled stanja arhivskega gradiva naj bi med drugim vodil k ugotovitvi o dostopnosti gradiva. Ta vključuje podatke o stopnji ohranjenosti, pogojih hrambe, o dostopnosti gradiva za uporabnike, morebiti pa tudi podatke o konservatorsko-restavratorskih posegih. V ta namen je potrebno vsako arhivsko enoto najprej sistematično pregledati, popisati in analizirati tudi z materialnega vidika.

(379 kb).

 

Jana Kolar, Matija Strlič, Gorazd Golob, Nataša Benčina: Pregled kislosti papirja v zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice med leti 1991 do 2001.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 324-328.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

This paper presents the results of the pH survey of paper in books having been written in Slovenian language and printed between 1991 and 2001.

(108 kb).

 

Stanka Grkman, Meta Černič Letnar Jedert Vodopivec: Vpliv škroba in metil celuloze na lastnosti papirja, izdelanega na napravi za dolivanje s celulozno maso.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 329-340.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Škrobi in nekateri celulozni etri, med katere štejemo metil celuloze (MC), so pomembni dodatki pri izdelavi papirja. V papir se lahko dodajajo že k vlakninski masi ali pa se površinsko nanašajo na že izdelan papir. Dodajajo se z namenom, da izboljšajo povezavo med vlakni in izboljšajo površinske lastnosti papirja.

(148 kb).

 

Mustafa Dervišević: Konzervacija i restauracija arhivske građe u Bosni i Hercegovini.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 341-348.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U referatu je predstavljeno sadašnje stanje na polju konzervacije i restauracije u arhivima Bosne i Hercegovine i dogovor arhivista Bosne i Hercegovine oko realizacije jasno definisanog strategijskog plana zaštite arhivske građe na podrucju cijele Bosne i Hercegovine.

(104 kb).

 

Ivan Peršak: Problematika urejevanja zbirk dokumentarnega gradiva na upravni enoti v Republiki Sloveniji – posamičen ali splošen pojav - Nekatere dileme, vprašanja in težave v upravnem poslovanju z dokumentarnim gradivom.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 351-360.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v svojem prispevku predstavlja problematiko urejevanja zbirk dokumentarnega gradiva na upravnih enotah ter obvladovanje dokumentacije, ki je osnovni pogoj za kvalitetno in s tem tudi za transparentno upravno delo.

(163 kb).

 

Muhamed Musa: Preuzimanje arhivske građe upravnih organizacija – problematika pripreme za preuzimanje i buduće korištenje.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 361-368.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U ovom referatu će se obraditi navedena tema koja će se stalno razrađivati u sklopu redovnih djelatnosti nadležnih arhiva na nivoima pojedinih oblasti dopunjavati i primjenjivati iskustva kancelarijskog i arhivskog poslovanja i drugih zakonskih akata.

(471 kb).

 

 

Janez Kopač: Arhivska služba pri ustvarjalcih dokumentarnega in arhivskega gradiva zasebnega prava.


klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 369-374.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Še veljavna slovenska arhivska zakonodaja in zakonodaja, ki je v postopku sprejemanja, relativno malo vsebine namenjata arhivskemu gradivu pravnih oseb zasebnega prava. Zato se v praksi, zlasti pri pravnih osebah zasebnega prava s področja gospodarstva pojavljajo problemi evidentiranja in odbiranja njihovega arhivskega gradiva ter njegovega pridobivanja v državne arhive.

(89 kb).

 

András Sipos: Valorizacija masovnih pravdnih spisov.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 373-381.

Izvirnik v angleščini, izvleček v angleščini in slovenščini, povzetek v slovenščini.

Avtor v svojem prispevku opisuje metode in rezultate dveh projektov Mestnega arhiva Budimpešta, katerih naloga je bila izdelati praktična navodila za valorizacijo sodobnih masovnih pravdnih spisov (1970–1990).

(100 kb).

 

Branka Molnar: Primjena ISAD(G) standarda prilikom izrade inventara.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 382-387.

Izvirnik v hrvaščini, izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U državnom arhiv u Zagrebu se ISAD(G), Opća međunarodna norma za opis arhivskog gradiva, počela primjenjivati već 1998 godine. U članku se analizira kako i u kojoj mjeri je to utjecalo na dotadašnju praksu izrade obavjesnih pomagala, s naglaskom na opisivanje obiteljskih i osobnih fondova i zbirki.

(92 kb).

 

Živana Heđbeli: Položaj i uloga arhiva i pismohrana u Republici Hrvatskoj.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 388-393.

Izvirnik v hrvaščini, izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autorica u radu obrađuje položaj suvremenih arhiva i pismohrana u Republici Hrvatskoj putem ključnih elemenata koji definiraju njihovu ulogu i zadaće: problematika uprave i uredsko poslovanje, te neki aspekti arhivske službe u RH.

(94 kb).

 

Ljiljana Radošević: Kulturno-prosvjetna dimenzija arhivske djelatnosti.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 394-397.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtorica u svom radu predstavlja kulturnu i prosvjetnu ulogu arhiva, na primjer organiziranjem izložbi i drugih vidova popularizacije arhivske djelatnosti među mladima.

(78 kb).

 

Šaban Zahirović: Eksteritorijalne osnovne i srednje škole za izbjegličku djecu iz Bosne i Hercegovine (Novi arhivski fond u Arhivu Bosne i Hercegovine).


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 398-401.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Arhiv Bosne i Hercegovine u programskim aktivnostima posebnu pažnju posvećuje evidentiranju i prikupljanju arhivsko-registraturne građe nastale izvan Bosne i Hercegovine čiji su tvorci eksteritorijalne institucije koje su djelovale u trećim zemljama u vrijeme trajanja rata u BiH. Jedan od značajnijih fondova čiju građu prikuplja i sistematizira Arhiv Bosne i Hercegovine jeste fond “Eksteritorijalne osnovne i srednje škole za izbjegličku djecu iz Bosne i Hercegovine.

(76 kb).

 

 

Jelena Antović: Značajnija dokumenta iz istorije zdravstvene kulture Boke Kotorske sa posebnim osvrtom na istoriju veterinarstva kao primjer njihove popularizacije, prezentacije i uključivanja Istorijskog arhiva Kotor u turističku ponudu grada.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 402-412.

Izvirnik v srbščini¸ izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Na osnovu bogate arhivske građe pohranjene u Istorijskom arhivu Kotor daje se pregled o istoriji zdravstvene kulture primorskih gradova mediteranskog svijeta, od XIV do XX vijeka, kojemu je Boka Kotorska pripadala i kojemu pripada i danas.

(2,2 mb).

 

Jovan Popović: Upućenost i međuzavisnost uprave i arhiva u cilju osavremenjavanja i olakšavanja načina kancelarijskog poslovanja.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 413-418.

Izvirnik v srbščini¸ izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Autor u svom radu upozorava na sve veću međusobnu zavisnost arhiva i stvaralaca arhivske građe u današnje vreme kada se računarske i druge tehnologije brzo razvijaju i stavraoci arhivske građe ove tehnologije sve češće primenjuju u svom poslovanju

(93 kb).

 

Zlatko Vezjak: Reševanje problematike in organiziranje arhivske službe v podjetjih na področju držav bivše Jugoslavije, ki so v delni ali polni lasti slovenskih družb.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 419-422.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtor v prispevku obravnava problematiko organiziranja arhivske službe v podjetju, ki se nahaja na ozemlju Srbije in Črne gore, večinski lastnik tega podjetja pa je slovenska družba Primat d. d.

(75 kb).

 

Heinrich Berg: Die Entwicklung des Archivrechts in Österreich.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str.425-434.

Izvirnik v nemščini, izvleček v nemščini in angleščini, povzetek v slovenščini.

Der Beitrag beschreibt die Entwicklung der Archivgesetzgebung in Österreich, die erst in den letzten Jahren begonnen wurde und noch nicht abgeschlossen ist. Auf Grund der föderalen Verfassung gibt es keine umfassende und einheitliche Regelung mit Gültigkeit für das gesamte Archivwesen. Zusammenfassend werden wesentliche Bestimmungen in den verschiedenen für das Archivwesen wesentlichen Gesetzen und die unterschiedlichen Lösungsansätze für verschiedene Rechtsprobleme in den eigentlichen Archivgesetzen dargestellt.

(114 kb).

 

Džemila Čekić: Arhivsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na aktuelnu problematiku


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 435-439.

Izvirnik v bosanščini¸ izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

U ovom tekstu je riječ o arhivskom zakonodavstvu u BiH od 1995. do danas. Spomenute su sve negativne i pozitivne strane i problemi koje susrećemo u primjeni.

(84 kb).

 

Zdenka Semlič Rajh: Javna vera arhivskega gradiva med varstvom osebnih podatkov in pravico do dostopa do informacij javnega značaja.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 440-447.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Avtorica v svojem prispevku predstavlja problematiko javne vere nekaterih kategorij arhivskega gradiva ki ga hranijo javni arhivi v Republiki Sloveniji v povezavi s pravico dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov, pri čemer navaja nekaj konkretnih primerov.

(105 kb).

 

 

Azem Kožar: Arhivistička etika društava u tranziciji.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 448-454.

Izvirnik v bosanščini, izvleček v bosanščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Rad se bavi arhivističkim etičkim načelima prvi put uobličenim u Etički kodeks arhivista, a na 13. međunarodnom kongresu arhiva u Pekingu 1996. g. Shvatajući deset etičnih načela krupnim dometom arhivske struke i nauke, autor postavlja pitanje mogućnosti njihove primjene u društvima u tranziciji kakvo je i bosanskohercegovačko društvo. Na konkretnim primjerima nastoji dokazati da je to veoma teško ostvarljivo. Prvo zato što značaj arhivske djelatnosti nije ni prepoznat u sistemu vrijednosti koji se ustrojava u zemljama tranzicije, a potom i zbog toga što i unutrašnja supstanca, tj. arhivski sudionici, nije takvog kvaliteta da može zanemariti materijalna, politička i druga sitnosopstvenička iskušenja i apsolutno profesionalno (i etički) obavljati svoj posao. Ipak, autor ima optimistička promišljanja, posebno ako se radi o dužem vremenskom intervalu.

(101 kb).

 

Darko Antović: Začeci razvoja moderne arhivistike u Crnoj Gori, Uputstvo za uređenje državne arhive Crne Gore iz 1895. godine Filipa J. Kovačevića.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 455-465.

Izvirnik v srbščini¸ izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Po naređenju Knjaza Nikole I čuvar Dvorske knjižnice profesor Filip Kovačević je sastavio „Upustvo za uređenje Državne arhive“, na Cetinju 17. avgusta 1895. godine, a 29. avgusta iste godine sastavio je jedan pra­vil­nik sa naslovom „Način i srestva po kojijema će se izvršiti Upu­stvo za uređenje Državne arhive“. „Uputstvo...“ se čuva u Arhivskom odje­ljenju muzeja Cetinje u fondu Nikola I, fascikla I, broj 39. Napisan je ćiriličnim pismom. On predstavlja pionirski rad na normativnom, pravnom i stručnom polju u ovoj oblasti u Crnoj Gori, a možda i šire.

(2,2 mb).

 

Breda Karun: Virtualni regijski pomnilnik KAMRA.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 469-479.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

V prispevku bo predstavljena idejna zasnova portala KAMRA in potek dela na projektu. Vzpostavitev portala ne pomeni samo novega načina ponudbe vsebin, kot jih že zdaj na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice, pač pa tudi nov koncept dela, ki temelji na partnerstvu in sodelovanju na širšem lokalnem in regionalnem področju.

(130 kb).

 

Alenka Kavčič-Čolić: Pristop k izgradnji digitalnih arhivov.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 480-490.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Izhajajoč iz mednarodnih analiz in priporočil skupine RLG/OCLC ter UNESCO-vih Smernic za trajno ohranjanje digitalne dediščine prispevek obravnava značilnosti zaupanja vrednega digitalnega arhiva in predstavlja pomembnejše vidike, ki bi jih morali upoštevati pri njihovi gradnji, kot so: vprašanje odgovornosti, kriteriji selekcije, sodelovanje z avtorji oz. založniki digitalnih virov, upravljanje z avtorskimi pravicami, odločanje o strategiji trajne zaščite digitalnih virov, izbira struktur metapodatkov in drugo.

(129 kb).

 

Mirna Willer, Miroslav Milinović: DAMP: sustav za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 491-500.

Izvirnik v hrvaščini, izvleček v hrvaščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), Zagreb, Hrvatska razvili su sustav za preuzimanje i arhiviranje mrežnih publikacija pod nazivom DAMP (Digitalni Arhiv Mrežnih Publikacija). Donosimo opis sustava DAMP i njegove interakcije s knjižnično informacijskim sustavom CROLIST. Naposlijetku predlažemo pravce mogućeg daljenjeg razvoja sustava i njegove uporabe.

(1,8 kb).

 

Eva Kodrič - Dačić: Collecting and Archiving Slovenian Online Publications.


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 501-511.

Izvirnik v slovenščini, izvleček v slovenščini in angleščini, povzetek v angleščini.

Z razvojem tehnologije se spreminjajo tudi nosilci zapisov informacij, s tem pa tudi načini zbiranja in hranjenja publikacij. Elektronske publikacije na tradicionalnih nosilcih zapisov in tiste, ki so doseglijve na spletu, so, tako kot dokumenti, izdelani na papirju, del naše kulturne dediščine, in naloga nacionalne knjižnice je, da jih zbira in hrani. V prispevku je predstavljen projekt Zbiranja in arhiviranja slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju, ki sta ga v okviru Ciljnih raziskovalnih programov leta 2003 začela izvajati Narodna in univerzitetna knjižnica in Institut Jožef Stefan. Narodna in univerzitetna knjižnica je izdelala teoretične podlage, v katerih je opredelila vrste elektronskih publikacij, ki so dostopne na spletu, kriterije, po katerih naj bi jih zbirala, določila standarde za bibliografski popis publikacij ter avtorskopravne aspekte zbiranja, hranjenja in reproduciranja. Del projektne skupine iz Instituta Jožef Stefan pa je izdelala robota (WebBird), s katerim bo publikacije mogoče zajemati.

(124 kb).

 

Snežana Pejović, Sanja Bauk, Ruža Danilović: Arhivska i bibliotečka građa u zajedničkoj bazi podataka na primjeru projekta, «centralni katalog pomorstva Crne Gore».


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja, Maribor 4/2005, št. 1, str. 512-526.

Izvirnik v srbščini¸ izvleček v srbščini in angleščini, povzetek v angleščini.

«Centralni katalog pomorstva Crne Gore» (CKPCG) je projekat koji na tematskoj osnovi objedinjava sve relevantne informacije o pomorstvu, počev od najstarijih sačuvanih arhivskih dokumenta i bibliotečke građe, do savremenih zapisa koji se upravo stvaraju kod imalaca. Podaci će se obrađivati po savremenim standardima koji važe u arhivistici i bibliotekarstvu i primjenom savremenih informacionih tehnologija. Projekat je osmislila nevladina organizacija «Notar» iz Kotora (Crna Gora).

(1,2 mb).